رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع علمی و براي اجراي آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی روزانه عادی دختر و پسر منطقه درودزن به …