رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه ….

رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه ....

رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه ….

چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه …. در سال ۹۳-۹۴ با روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداری دانشکده zwnj;های ادبیات، اقتصاد، مدیریت، روان شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم سیاسی و علوم اجتماعی است …