رابطه طرد_پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان ….

رابطه طرد_پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان ....

رابطه طرد_پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان ….

چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر …. بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. در این راستا ۱۹۶ نفر دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. …