رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهر ….

رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهر ....

رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهر ….

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با فرسودگي شغلي و رضايت شغلي در بين معلمان شهرستان …. انجام شده است. اين بررسي به روش توصيفي همبستگي صورت گرفته از جامعه ۵۸۴ نفري معلمان شهرستان …. براساس جدول مورگان و كرجسي نمونه zwnj;اي ۲۳۴ نفري انتخاب مورد پژوهش قرار گرفت …