رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان ….

رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان ....

رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان ….

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی shy;های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان …. بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان هیأت shy;های ورزشی استان …. بود (۹۲=n). ابزار …