رابطه ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملكرد تحصيلي فرزندان آنها مورد مطالعه: والدین پایه دوم(هشتم) دوره اول مقطع متوسطه ی شهر ………..

رابطه ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملكرد تحصيلي فرزندان آنها  مورد مطالعه: والدین پایه دوم(هشتم) دوره اول مقطع متوسطه ی شهر ...........

رابطه ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملكرد تحصيلي فرزندان آنها مورد مطالعه: والدین پایه دوم(هشتم) دوره اول مقطع متوسطه ی شهر ………..

چکيده: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسي رابطه shy;ی بین شيوه فرزندپروري والدین با عملكرد تحصيلي دانش آموزان سال دوم دوره shy;اول مقطع متوسطه شهر ….می shy;باشد. برای دستیابی به این هدف، سوالات و فرضیاتی مطرح و از طریق پیمایشی به گردآوری اطلاعات اقدام گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر را …