رابطه ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگيری خود تنظيمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی۶ و۱۱با اهمالکاری تحصیلی

رابطه ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگيری خود تنظيمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6  و11با اهمالکاری تحصیلی

رابطه ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگيری خود تنظيمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی۶ و۱۱با اهمالکاری تحصیلی

چکیده هدف از پژوهش حاضرتعيين رابطه ی بين مولفه های هوش هیجانی و مولفه های يادگيري خودتنظیمی وزندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی ۶ و۱۱ با اهمال كاري تحصيلي بود. جامعه ی آماری پژوهش،دانش آموزان دختر دوره متوسطه در منطقه ۶ و۱۱ شهر تهران بودند. نمونهي پژوهش شامل ۴۸۰دانش آموز بود که با …