روشهای مختلف جوشكاری با برق

قسمتهایی از متن:

جوشكاری با برق مستقیم

روش های مختلف جوشكاری:

به طور كلی در دو طریقه جوشكاری ، برق منبع اصلی انرژی تلقی میشود ، یكی جوشكاری با قوس الكتریكی و دیگری جوش مقاومتی و یا نقطه جوش .

جوشكاری با قوس الكتریكی بر این اساس پایه گذاری شده است كه وقتی جریان الكتریسیته از شكاف موجود بین دو قطب مثبت و منفی عبور می كند فضای گازی شكل ما بین آن دو را گرم كرده و گرمای بسیار زیاد و متمركزی را ایجاد می نماید .

دمای جرقه ایجاد شده بین دو قطب مزبور در محل قوس الكتریكی بین ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ درجه سانتی گراد است . از این خاصیت قوس الكتریكی در موارد زیر استفاده میشود :

۱- جوشكاری با قوس الكتریكی به وسیله الكترودهای زغالی

۲- جوشكاری با قوس الكتریكی به وسیله الكترودهای فلزی

۳- جوشكاری با قوس الكتریكی به كمك گاز اضافی

۴- جوشكاری با قوس الكتریكی بروش Atomic Hudrogen

۵- جوشكاری با قوس الكتریكی به كمك گاز خنثی و تنگستن

آنچه كه در این فصل مورد بحث قرار می گیرد جوشكاری به كمك برق مستقیم است كه اختصا را جوشكاری DC نامیده میشود .

جوشكاری با برق متناوب

موارداستفاده از برق متناوب در جوشكاری به طور روزافزن زیاد می شود. ماشین های جوشكاری كه این روزها ساخته می شوند بسیار كامل بوده و حمل آنها نیز آسان است.

برای جوشكاری كردن با برق متناوب الكترودهای مخصوصی تهیه كرده اند كه روپوش ها تركبیات یونیزه كننده وجود دارد.

وجود این مواد یونیزه كننده، جریان قوس الكتریكی و پایداری و ثبات آن را افزایش می دهد و روشن كردن قوس را آسان می سازد.

دلیل دیگری كه موارد استفاده دستگاههای AC را زیاد كرده مخارج اولی آنهاست. در یك قدرت و ظرفیت معین ، مخارج ساختن یك دستگاه جوشكاری AC به مراتب كمتر از مخارج ساختن موتور ژنراتور و یا ترانس ها است. لوازم و انواع دستگاههای AC در فصل بعدی توضیح داده می شوند.

خصوصیات دستگاههای جوشكاری :

معمولا فركانس متناوب ایجاد شده توسط دستگاههای مختلف ۵۰ یا ۶۰ سیكل بر ثانیه است از نظر كاهش دادن یا افزایش دادن ولتاژ ، كاركردن با جریان های متناوب بسیار ساده است. منظور از فركانس جریان متناوب این است كه جهت جریان در هر ثانیه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار عوض می شود. …


خرید فایل