زبان آموزي و رشد گفتار

زبان آموزي و رشد گفتار

زبان آموزي و رشد گفتار

مقدمه تلویزیون و رشد مهارتهای گفتاری هدف پژوهش تاریخچه تلویزیون تلویزیون و کودک تلویزیون و اجتماع تلویزیون و برنامه های آن الف- برنامه های کودک و نوجوان ب- مجموعه های تلویزیونی ج- تبلیغات بازرگانی متغیرهای محتوای تلویزیون شیوه های نظری نظریه کشت نظریه فراگیری …