ساخت محلولها

ساخت محلولها

بخشی از متن:

۱-۱- محلول بافر A :

این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mM 50 ،‌۸/۵=PH می باشد كه از محلول استوك آن ،‌با غلظت mM200 به طریقة زیر تهیه شد:

مقدار g22/24 تریس بازی وزن شد و با ml800 آب مقطر در یك بشر یك لیتری مخلوط شد. PH این محلول با استفاده از محلول Hcl ،‌۳۷% تا ۸/۵= pH پائین آورده شد. سپس حجم نهایی توسط آب مقطر به یك لیتر رسانده شد. محلول استوك بدست آمده ، ۴ بار رقیق شد تا محلول بافر A حاصل شد.

۲-۱- محلول بافر B:

این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mM50 ،‌۸/۶PH= می باشد كه همانند محلول بافر A تهیه شد با این تفاوت كه كاهش pH محلول تا ۸/۶=pH صورت گرفت.

۳-۱- محلول بافر C:

این محلول ، بافر فسفات سدیم با غلظت mM10،۸/۶= pH است كه از محلول استوك آن با غلظت mM 100به طریقه زیر تهیه گردید:

مقدار g81/35 نمك فسفات دی سدیك و g6/15 نمك فسفات مونوسدیك به همراه ml800 آب مقطر در یك بشر یك لیتری مخلوط شد. سپس pH محلول توسط محلول Hcl، ۳۷% تا ۸/۶= pH پائین آورده شد و با آب مقطر حجم نهایی محلول به یك لیتر رسانده شد. محلول استوك بدست آمده ، ۱۰ بار رقیق شد تا محلول بافر c بدست آمد.

۲- محلولهای االكتروفورز:

۱-۲- محلول بافر تانك یا الكترود:

این محلول شامل تریس بازی با غلظت M025/0 و گلایسین با غلظت M192/0 ، با ۳/۸= pH در آزمایشات الكتروفورز بكار گرفته شد. این محلول به حجم یك لیتر به صورت زیر تهیه شد:

مقدار g03/3 تریس بازی و g4/14 گلایسین وزن شده و در یك بشر یك لیتری تا حجم یك لیتر ، آب مقطر به آنها اضافه گردید.

۲-۲-محلول بافر ژل متراكم كننده (ژل فوقانی):

این محلول با غلظت M5/0 تریس بازی ، ۸/۶ = pH به طریقة زیر تهیه شد:

مقدار g 1/6 تریس بازی به همراه ml70 آب مقطر در یك بشر مخلوط شد و با كمك محلول Hcl37%، pH آن تا ۸/۶ كاسته گردید. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به ml100 رسانده شد.

۳-۲- محلول بافر ژل جدا كننده (ژل تحتانی):

این محلول با غلظت M5/1 تریس بازی ، ۸/۸ = pH به طریقة زیر تهیه شد:

مقدار g 2/18 تریس بازی در ml70آب مقطر به حالت محلول درآورده شد و توسط محلول Hcl37% pH آن تا ۸/۸ كاهش پیدا كرد. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به ml 100 رسانده شد.

خرید فایل