ساموئل بکت

ساموئل بکت

ساموئل بکت

آثار بکت بی zwnj;پروا، به شکل بنیادی کمینه zwnj;گرا و بنابر بعضی تفسیرها در رابطه با وضعیت انسان zwnj;ها عمیقاً بدبینانه zwnj;اند. این حس بدبینی اغلب با قریحهٔ طنزپردازی قوی و غالباً نیش zwnj;دار وی تلطیف می zwnj;گردد. چنین حسی از طنز، برای بعضی از خوانندگان آثار او، این نکته را در بر دارد …