سیستم نگاهداری داده ها (File System)

مروری اجمالی بر

سیستم نگاهداری داده ها

(File System)

قسمتی از اسلاید ها:

مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها (File System)

فایل ( File ) چِیست ؟

فایل سیستم (File System) چِیست ؟

دیسک (Disk) چیست ؟

دسترسی کاربران به فایلهای داده چگونه میباشد؟

فایل ( File ) چِیست ؟

مجموعه ای از داده ها ( Data ) میباشد ، که بطور واحد بوسیله سیستم عامل ((Operating System قابل شناسایی و مدیریت است. هر فایل یک واحد مستقل و پایدار (Persistent) از داده ها میباشد.

فایل سیستم (File System) چِیست ؟

خش قابل مشاهده ای از سیستم عامل میباشد ، که دو وظیفه ی مهم در رابطه با نگهداری فایلهای داده را به عهده دارد:

● .۱ مدیریت مشخصات فایلها (Directory service )

● .۲ نگاهداری محتوای فایلها (Storage service )

التع

خرید فایل