شناسایی ارقام مختلف برنج

شناسایی ارقام مختلف برنج

شناسایی ارقام مختلف برنج

کتابی الکترونیکی با ۱۲۶ صفحه ترجمه غلامی و عبدالملکی که به بررسی ارقام مختلف برنج و نیازهای گونه های مختلف پرداخته است. …