ضريب بتا و ريسک سيستماتيک

ضريب بتا و ريسک سيستماتيک

ضريب بتا و ريسک سيستماتيک

۲۵%تخفیف برای مدت محدود توضیح طرح: هدف از ارائه ضريب بتا محاسبه ريسک سيستماتيک سهام و ساير اوراق بهاءدار خاص )و ريسک سيستماتيک يکمجموعه از دارائىهاى مالي( است. ضريب بتاى يک سهم عادى چيزى جز شاخص ريسک سيستماتيک تلقىنمىگردد؛ زيرا مىتوان با استفاده از آن، تغييرات نرخ بازده آن …