طراحی درس‌افزار ریاضی(۱) وتأثیر آن بر یادگیری و يادداري مبتني بر نظريه آندرسون دانش‌آموزان پسر پايه اول دبيرستان‌هاي ناحيه يک …. در سال تحصيلي ۹۳-۹۲

طراحی درس‌افزار ریاضی(1) وتأثیر آن بر یادگیری و يادداري مبتني بر نظريه آندرسون دانش‌آموزان پسر پايه اول دبيرستان‌هاي ناحيه يک .... در سال تحصيلي 93-92

طراحی درس‌افزار ریاضی(۱) وتأثیر آن بر یادگیری و يادداري مبتني بر نظريه آندرسون دانش‌آموزان پسر پايه اول دبيرستان‌هاي ناحيه يک …. در سال تحصيلي ۹۳-۹۲

چکيده هدف کلي پژوهش حاضر طراحي درس zwnj;افزار درس رياضي(۱) و تأثير آن بر ميزان يادگيري و يادداري دانش zwnj;آموزان پسر سال اوّل دبيرستان zwnj;هاي شهر…. مي zwnj;باشد. پژوهش از نوع کاربردي و با روش نيمه تجربي است. جامعه آماري شامل کليه دانش zwnj;آموزان پسر پايه اول دبيرستان zwnj;هاي ناحيه يک …