طرح کارافرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل

طرح کارافرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل

بخش معرفی:۱ خلاصه مدیریتی/ اجرایی… ۲ مقدمــه :۳ تجزیه و تحلیل صنعت:۴ محیط کسب و کار. ۴ فرهنگ (اعتقادات مذهبی، فرهنگ، مصرف، آداب و رسوم). ۵ اقتصاد. ۵ تغییرات جمعیتی… ۵ ب – تجزیه و تحلیل بازار. ۶ اندازه بازار و نرخ رشد.. ۶ بررسی روندهای بازار. ۶ ساختار بازار. ۶ بررسی رقبا. ۶ تجزیه و …