عوامل روانی در معاملات: طمع و ناامیدی

عوامل روانی در معاملات: طمع و ناامیدی

عوامل روانی در معاملات: طمع و ناامیدی

۲۵%تخفیف برای مدت محدودتوضیح طرح: شما با جديت و ايمان به برنامه کار ی و قوانین تريد خود عمل مي كنید. در حال حاضر با رعايت كلیه قواعد و قوانین تريدتان، در معامله ايھستید كه چندان خوب به نظر نمي رسد . اتفاقا ھمزمان مشاھده مي كنید كه با پیاده كردن ھمان شیوه تريد در يك بازار يا …