فایل صوتی خود هیپنوتیزم

فایل صوتی خود هیپنوتیزم

فایل صوتی خود هیپنوتیزم

تصویر ذهنی است که کلیه احساسات، اعمال و حتی توانائیهاي انسان را تعیین می کند.اگر تصویر ذهنی خود را تغییر دهید، سرنوشت شما عوض خواهد شد و دنیا را جور دیگريمطابق باتصویر ذهنی خودتان می بینید.اگر تصاویر ذهنی خودتان را تغییر دهید، عادات و باورهایتان نیز تغییر می کنند.شیوه ھاي …