فهم وتحلیل صورتهای مالی

فهم وتحلیل صورتهای مالی

فهم وتحلیل صورتهای مالی

۲۵%تخفیف برای مدت محدود توضیح طرح: مديران بنگاههاي اقتصادي وظايف مختلفي را بايد به انجام برسانند. از جمله مهمترين اين اهداف ميتوان بهبرنامه ريزي و كنترل اشاره نمود. برنامه ريزي به زبان ساده نشان دهنده اهداف بنگاه و همچنين نحوه و مسير رسيدن بهآن اهداف است. كنترل نيز به …