قابلیت بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید

قابلیت بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید

Marketing capability, organizational adaptation and new product development performance قابلیت بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید چکیده محققان یک مدل تعدیل میانجی گری شده را پیشنهاد می کنند که قابلیت بازاریابی را از دیدگاه خارجی ndash; داخلی، کاوش و بهره برداری مکانیزم انطباق سازمانی، …