قانون اساسی ایالات متحده امریکا

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

قسمتهایی از متن مقاله:

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش۱

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش ۲

[۱] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[۲] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود. ..

اصل دوم

بخش ۱

[۱] قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده آمریكا قرار دارد. دوره ریاست جمهوری چهار سال است و با معاون رئیس جمهور كه دوره وی نیز چهار سال می‌باشد به ترتیب ذیل انتخاب خواهند شد:

[۲] هر ایالت به شیوه‌ای كه مجلس قانونگذاری آن معین می‌كند، تعدادی انتخاب كننده تعیین خواهد نمود كه تعدادشان برابر با تعداد كل سناتورها و نمایندگانی می‌باشد كه یك ایالت مجاز به داشتن آنها در كنگره است. ولی هیچ سناتور، نماینده و یا فردی كه در ایالت متحده دارای سمتی غیر انتفاعی و یا انتفاعی باشد نمی‌تواند به عنوان انتخاب كننده تعیین گردد.

[۳] انتخاب كنندگان باید در ایالتهای خود تشكیل جلسه دهند و از طریق رای مخفی دو نفر را كه حداقل یك نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد انتخاب كنند، و آنگاه فهرستی از افرادی را كه رای به آنان داده شده است و همچنین تعداد آرای هر یك از آنان را تهیه و پس از امضا و تایید به صورت مهر شده به مركز حكومت ایالات متحده و به نام شخص رئیس سنا ارسال نمایند؛ رئیس سنا در حضور نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان كلیه تاییدیه‌ها را می‌گشاید و سپس آراء شمارش می‌شوند.

خرید فایل