مبانی نظری تاب اوری (فصل دوم پژوهش)

مبانی نظری تاب اوری (فصل دوم پژوهش)

در ۴۱صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تاب آوری

انسان ها در برابر شرایط نامساعد، خطرها و ناملایمات معمولاً احساس بی پناهی می كنند و در بسیاری مواقع نیز سعی می کنند كه در برابر خطرها و موقعیت های ناگوار، تحمل نمایند واغلب نتایج غیر منتظره ای به دست می آورند. توانایی اجرای این «جادوی رایج [۱]» (ماستن[۲]، ۲۰۰۱) اغلب در حوزه علوم اجتماعی، انعطاف پذیری یا «تاب آوری» نام دارد. تاب آوری در علوم اجتماعی به عنوان «فرایند كشسانی و واكنش در مقابل ناملایمات» فرض می شود(هانتر[۳]، ۲۰۰۱ص۱۲).

كانر[۴] (۲۰۰۶) تاب آوری را به عنوان «روشی برای اندازه گیری توانایی فرد در مقابله با عوامل استرس زا و عواملی كه سلامت روان فرد را تهدید می كند»، تعریف كرده است.

افراد تاب آور دارای رفتارهای خود شكنانه نیستند. از نظر عاطفی آرام بوده و توانایی مقابله با شرایط ناگوار را دارند. بونا[۵] (۲۰۰۴) راه های بدست آوردن تاب آوری را داشتن سرسختی، خود افزایی، مقابله سركوبگرایانه، داشتن خلق و خو و احساسات مثبت می داند.

برای درك تفاسیر و روش های مرتبط با تاب آوری، ممكن است به تمایز بین احتمال خطر و مصادیق تاب آوری نیاز داشته باشیم. در سه دهه اخیر تحقیق كاملی در این خصوص انجام و نمونه های تاب آوری جمع آوری شده است (گارمزی، نوچترلین[۶]، ۱۹۷۲ ،لاتر[۷]، ۲۰۰۳). تاب آوری به عنوان قدرت یا توانایی برگشتن به زندگی اولیه و شروع وضعیت جدید از طریق كاهش فشار عصبی یا تحریف آن و جایگزینی نشاط تعریف می گردد. تاب آوری همچنین به عنوان توانایی بهبود بیماری افسردگی یا مسائلی از این دست نیز فهمیده می شود (وبستر[۸]، ۱۹۹۵ص۳۲).

تاب آوری مهارتی مناسب است برای پشت سرگذاشتن مشكلات زندگی حتی وقتی كه شرایط نامطلوب و سخت وجود دارد، مثل اینكه شخص یك طناب قابل ارتجاع [۹]را دور مشكلات بسته كه به فرد كمك می كند وقتی اوضاع بد شد آنها را به عقب بكشد و به آنها به چشم انسانها بنگرد(فولر[۱۰]،۱۹۹۸ص۶۷).

تاب آوری به توانایی یك انسان گفته می شود كه به طور موفقیت آمیز شرایط نامطلوب را پشت سرگذارده وبا آنها تطابق می یابد و به رغم مواجهه با مشكلات زندگی به قابلیت تحصیلی و هیجانی و اجتماعی دست می یابد (دیویدیس[۱۱]، ۱۹۹۹ص۷۶).

مفهوم تاب آوری طی پژوهش هایسه دهه گذشته علوم اجتماعی، به مثابه یك پدیده چند بعدی شناخته شده است كه در بافت های مختلف اجتماعی و درونی متفاوت هستند(كانر ودیویدسون[۱۲]، ۲۰۰۳ص۴۳).

در تحقیقات گذشته تاب آوری بر متغیرهایی مثل توانایی بیمار، پنهان سازی احتمال خطر و عوامل آسیب پذیر تاكید شده است(لاتر،۲۰۰۳ص۳۴).

بر طبق مدل های ارائه شده از سوی اورال، آلتروسپ و پاولسن[۱۳]، ۲۰۰۶) سه حوزه عملكردی برای تاب آوری تعریف و بر آنها تمركز شده است.

۱٫ تاب آوری به عنوان یك ویژگی شخصیتی یا توانایی پیش بینی افراد در مقابل تاثیرات منفی ناملایمات و احتمال خطر فرض می شود.

۲٫ یك وضعیت روحی مثبت یا سلامت روانی(مثل درك مثبت، خود پنداره، پیشرفت تحصیلی، موفقیت در وظایف و. ..) یا فقدان بیماری روحی روانی به رغم وجود یا احتمال خطر تعریف می گردد.

۳٫ یك فرایند پویا كه بر كنش بین متغیرهای فردی و پیرامونی تاثیر گذاشته و در طول زمان تغییر می كند. این تعریف به دلیل چهارچوب فراگیر و تلفیق ویژگی های فردی با ویژگی های محیطی ایجاد تاب آوری، بیش از تعاریف قبلی مورد توجه است.

تاب آوری به عنوان یكی از سازه های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است (بلاك[۱۴]، ۲۰۰۲). ورنر و اسمیت (۱۹۹۲) خودتاب آوری را سازوكار ذاتی خود اصلاح گری انسان می دانند. افزون بر آن به باور ورنر(۱۹۹۷) تاب آوری صرف نظر از خطرات تهدید كننده، عاملی بالقوه در همه افراد برای تغییر است. بلاك (۲۰۰۲) بر این باور است كه خود تاب آوری توانایی سازگاری سطح كنترل بر حسب شرایط محیطی می باشد(لتزرینگ ، بلاك و فوندر[۱۵]،۲۰۰۵ص۱۲).

تاب آوری ویژگی یا خصلتی نیست كه برخی دارای آن باشند و برخی آنرا نداشته باشند، به بیان دقیق تر، تاب آوری بیانگر تعاملی بین انسان و محیط است. تاب آوری اشاره به ایستادگی در برابر خطر دارد اما یك پدیده تدریجی است و انباشت خطر می تواند حتی تاب آورترین افراد را نیز مغلوب سازد. راتر[۱۶](۱۹۸۷) خاطر نشان می كند كه تاب آوری نوعی تعامل با عامل خطر است یعنی ماهیتی رو به رشد دارد كه از بیولوژی و تجارب اولیه زندگی منشاء می گیرد و عوامل محافظتی می توانند از طریق شیوه های مختلف در مراحل متفاوت رشد، عمل كنند. به عنوان مثال مراقبت های والدین در كودكی قویاً محافظت كننده است، اما در نوجوانی یك چنین مراقبتی ممكن است مانع رشد سالم شود(راتر،۱۹۹۲ص۳۴).

تاب آوری آشكارا چیزی بیشتر از یك برآمد است. ورنر[۱۷] و اسمیت[۱۸] تاب آوری را «سازو كار ذاتی خود اصلاح گری بشر» می دانند و معتقدند « آنهایی كه تاب آور هستند، انعطاف پذیر هستند، این افراد نه شكست ناپذیرند[۱۹] و نه مصون[۲۰] ». هسته مركزی سازه خودتاب آوری را این پیش فرض تشكیل می دهد كه «فطرتی زیست شناختی» برای رشد و كمال در هر انسان وجود دارد(برای نمونه طبیعت خود ـ اصلاح گری ارگانیسم انسانی) كه بطور طبیعی و در شرایط معین محیطی می تواند آشكار شود (ورنر،۱۹۹۷ص۳۱).

تاب آوری ظرفیتی انسانی در همه افراد برای تغییر، صرف نظر از خطرات تهدید كننده است. اساساً نوع بشر دارای نیازهای پیچیده و متعددی برای رشد است كه باعث می شود تا او را به طور طبیعی به سمت این برامدهای تاب آور به حركت در آورند(لیفتون[۲۱]، ۱۹۹۸ص۱۰۹).


[۱] .Ordinary Magic

[۲] . Masten

[۳] . Hunter

[۴] .Canner

۵ .Bouna

[۶] .Garmezy & Nuechterlin

۲٫Later

[۸] . Webester

[۹] . Elastic

[۱۰] . Fuller

[۱۱] .Davidis

[۱۲] . Conner & Daividson

[۱۳] . Everall, Altrowsp, Paulson

[۱۴] . Block

[۱۵] . Letzring ,Block & Funder

۱ .Ratter

[۱۷] .Werner

[۱۸] .Smith

[۱۹] .Invicible

[۲۰] .Invalnerable

[۲۱] .Lifton…

-۲-۱۴-پیشینه پژوهش در ایران

امینی (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان رابطه بین تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستارانبا روش توصیفی- همبستگی بر روی ۳۰۴ نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر تهران که درسال ۱۳۸۹ مشغول بهکار بوده اند، به طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلیو پرسشنامه مشخصات دموگرافیکبه این نتایج دست یافتند که ۳۲ درصد از پرستاران، فراوانی و ۹/۹ درصد شدت خستگی عاطفی را در حد بالا، در مولفه فراوانی و شدت مسخ شخصیت، به ترتیب ۷/۲۵درصد، و ۱/۱۸ درصد پرستاران در حد بالا ، ۱/۴۲ درصد، مولفه فراوانی و ۲/۶۰درصد شدت عدم موفقیت فردی را در حد بالا تجربه کرده بودند. همچنین این فرضیه که بین فرسودگی شغلی و تاب آوری پرستارانرابطه معنیدار وجود دارد،تایید شد.

نجاتی و ملکی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان رابطه بین تکانشگری و تأملگرایی با عملکرد حل مسئلهبا حجم نمونه شامل ۷۲ نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده انسانی دانشگاه زنجان که با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدندو مقیاسهای نیاز به شناخت بارات، عملکرد حل مسئله کشیشها و آدمخوارها و تکانشگریرا تکمیل کردند. به این نتایج دست یافتند کهبین عملکرد حل مسأله و تکانشگری همبستگی منفی وجود دارد. بین عملکرد حل مسئله و نیاز به شناخت همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت.در حالی که زمان حل مساله با متغیرهای تکانشگری و نیاز به شناخت رابطۀ معنی دار نداشت.

لواسانی، حجازی و حضری آذر (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان الگوی پیشبینی پیشرفت ریاضی: نقشاهداف پیشرفت، رویکردهاییادگیری و تلاش،با حجم نمونه ای شامل ۲۸۰ دانشآموز پایه سوم رشته ریاضی ( ۱۶۷ پسر و ۱۱۳ دختر) دبیرستان های شهر مهاباد با استفاده ازابزارهایی متشکلاز مقیاسهای اهداف پیشرفت (میگلی وهمکاران، ۲۰۰۰ ) پرسشنامه رویکردهاییادگیری (کمبر، بیگز و لونگ، ۲۰۰۴) و مقیاس تلاش (دوپیراتو مارین، ۲۰۰۵) به این نتایج دست یافتند کهرویکردهای یادگیری و تلاش نقش واسطهای در رابطه میان « تلاش » و « یادگیریاهداف پیشرفت و پیشرفت ریاضی دارند، اهدافتبحری از طریق رویکردیادگیری عمیق و سطحی وتلاش بر پیشرفت ریاضی به صورت غیر مستقیم ومثبت اثر میگذارد، اهداف رویکرد–عملکردو اجتناب-عملکرد به صورت غیر مستقیم و منفی برپیشرفت ریاضی تأثیر میگذارد. در مجموع یافته هانقش اهداف پیشرفت، رویکردهاییادگیری و تلاشبر پیشرفت ریاضی را مورد تأکید قرار دادند.

نصیر (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان رابطه ی راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری با خوشبینی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان دزفول، با حجم نمونه شامل ۳۰۰ نفر دانش آموز دختر بود که با روش نمونه گیریخوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس، پرسشنامه خوش بینیوپرسشنامه تاب آوری كانرودیویدسون. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. از روش رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد كه بین راهبرد مقابله مدار با خوش بینی و همچنین بین تاب آوری با خوش بینی دانش آموزان رابطه مثبت معنا دار و بین راهبرد مقابلههیجان مدار و راهبرد مقابله غیر مؤثر با خوش بینی دانش آموزان رابطه منفی معنا داری وجود دارد…

خرید فایل