مترجم حرفه‌ای مکالمه و متون

مترجم حرفه‌ای مکالمه و متون

مترجم حرفه‌ای مکالمه و متون

۱- متون شما رو بصورت جمله ای و حتی بصورت چند خطی ترجمه کند۲- با استفاده از موتورهای حرفه ای مختلف ترجمه می کند تا بهترین ترجمه را پیدا کنید۳- می تواند از هر زبانی به هر زبانی ترجمه کنداین برنامه با استفاده از موتور های نام برده شده زبانهای :انگلیسی – فارسی – فرانسوی – عربی – آلمانی – …