مجموعه ی هشت مقاله ی تخصصی با موضوعات مهندسی شیمی

مجموعه ی هشت مقاله ی تخصصی با موضوعات مهندسی شیمی

توضیحات : مجموعه ای شامل ۸ مقاله ی تخصصی و نیمه تخصصی مرتبط با موضوعات مهندسی شیمی که عناوین آنها عبارت است از: مقاله بررسي فرآيند احياي سولفات باريم به روش طراحي hellip; مقاله بررسي مقاومت به ترك زايي تنشي محيطي مقاله بررسي مقاومت روغني و حرارتي و سينتيك نفوذNBRCR مقاله بررسي …