مدیریت گردشگری پویایی در تصمیم گیری مقصد: یک مدل تطبیقی

مدیریت گردشگری پویایی در تصمیم گیری مقصد: یک مدل تطبیقی

مدیریت گردشگری پویایی در تصمیم گیری مقصد: یک مدل تطبیقی

مطالعه تصمیم گیری گردشگری معمولا بر انتخاب مقصد تمرکز دارد، که برحسب اطلاعات ورودی در فرایندهای تصمیم گیری منطقی افراد قرار می گیرد. ما مطالعه ایی از تصمیم گیری گردشگری را در جزیره ی جنوبی نیوزلند گزارش کردیم. چهارچوبی که در ان تصمیم گیری مفهوم سازی شده است بر روند عملکردی می …