مراحل تکامل یک تریدر

مراحل تکامل یک تریدر

مراحل تکامل یک تریدر

۲۵%تخفیف برای مدت محدود توضیح طرح: متن زير يك متن خلاصه و ساده سازي شده از پله ھاي طي شده توسط جان پايپر تا رسیدن به جائي كه اكنون در آن قرار دارد مي باشدكه به نظر من تمامي تريدرھا تقريبا ھمه اين پله ھا و يا اكثريت آنھا را بايد طي كنند تا به مرحله اي برسندكه بتوانند خود را تريدر …