مطالعه بر روی اندامهای بالایی انسان

مطالعه بر روی اندامهای بالایی انسان

قسمتهایی از متن:

مولی برای حركت ظاهری

خلاصه:

این مول شامل نمونه هایی از ارتقاء خصوصیات مولها و پدیده هایی می باشد كه هدف آن تحلیل آنها می باشد در این مقاله ، روندی كه دنبال می شود در ارتباط با اندامهای بالایی انسان است به صورت مدلهایی با ابزار و ظاهر بدن نمود پیدا می كند. به طور عینی درك منشاء حركات انسانی به صورت مدل اجازه می دهد تا حركات ظاهر انسان مانند قطعات نامحدود بافتهای نرم و ماهیچهایی را ببینیم. به طور كل این مدلها بر اساس فرضیات معتبر طراحی شده است. ملاحظات قبلی كه باعث این فرضیات می شوند تقریباً تمام جزئیات را شامل می شوند. در اینجا هدف از تشكیل این فرضیات ساختن آنها می باشد. تجزیة آنها بر اساس روشهای كلی مدل سازی و مطالعات اندامهای بالایی انسان می باشد.

كلید كلمات: اندامهای بالایی، شانه، اسكلت ماهیچه ایی، اندامهای متحرك قابل رویت

۱-مقدمه:

بر اساس تئوری مدل سازی، یك مدل به عنوان نمونه ای فرض می شود كه یا ظاهری وجود دارد یا به صورت تصوری هستند كه بر اساس بورك ها اطلاعاتی را از مدلهای واقعی و پدیده های مشترك می باشند. بنابر این مدل سازی شامل ارتقاء خصوصیات نمونه ها برای هدف تحلیل و بررسی می باشد. مدل فیزیكی اولین ضرورت می باشد. كه نیاز وارد به ایجاد نشانه های داخل یا خارجی و قوانین فیزیكی برای تولید خصوصیات مدلها. …

۱- مدل اجسام سخت:

در پی بررسی های ما، پی پردیم كه اندامهای بالایی مانند یك رشته از سه جسم سخت بازو – بازوی جلویی و دست تشكیل شده است كه توسط بالا تنه و مفاصل چرخشی شكل گرفته اند این تصویر از سه جزء تشكیل شده است. اول رفتار مكانیكی اندامهای بالایی با توجه به بالا تنه كه از بدن انسان مستقل است دوم ، داخل هر جزء استخوانها و بافتهای نرم حركات مشابهی دارند سوم: نقایص بافت نرم بر روی خصوصیات مكانیكی اجزاء در كل تأثیر می گذارد. برای نشان دادن رفتار دینامیكی این گونه عمل می كنیم ؟؟؟بر فرض اینكه حركت دست تأثیر بر روی حركات دینامیكی اندامهای بالایی دارد دستها به عنوان بخش سخت بازو فرض می شود(۱۴). فرض دیگر این است كه شكل اجزاء اندامهای بالایی كم و بیش به صورت استوانه ای می باشد. دستها و بازوی جلویی به صورت مدل استوانه ای فرض می شود. خصوصیات مكانیكی دستهای استوانه ای این گونه بدست می آید.

وقتی m11 ، n11 , L11 زیاد هستند طول استوانه نیز زیاد می باشد. مدل جسم سخت در این جا مدلی نناملایم می شود كه به انتهای دستها به وسیله مفاصل چرخشی متصل شده اند. این فرض در تعریف اسكلت قابل رویت نیست. مدل جسم سخت باید با تصویر اسكله هم راستا باشد. با توجه به شانه ها این مدل كه بسیار دقیق است حركات را باید محاسبه كند. …

مطالب:

مولی برای حركت ظاهری

۱-مقدمه:

۲-روشهای كلی:

۳-خصوصیات پروژه:

۴-بررسی های پیشین

۵-مدل اسكلتی:

۶-مدل مفاصل:

۷- مدل اجسام سخت:

۸-مدل فعالیت ماهیچه:

۹-مدلهای فراتر:

مفاصل

ماهیچه ها

۱۰- نتیجه:

خرید فایل