مقاله آموزش ضمن خدمت (بهسازی کارکنان آموزش و پرورش)

مقاله آموزش ضمن خدمت

مطالب:

مقدمه

آموزش از دیدگاه اسلام

«نظام آموزش و پرورش نوین در ایران»

«مروری بر تاریخچه آموزش ضمن خدمت»

«تاریخچه تاسیس اداره کل آموزشهای ضمن خدمت»

«انواع آموزش ضمن خدمت»

«انواع برنامه های آموزشی از نظر اجراء»

اهداف آموزش ضمن خدمت:

اهداف آموزش ضمن خدمت به شیوه نیمه حضوری:

روش تهیه برنامه های آموزش ضمن خدمت:

اهمیت و لزوم آموزش ضمن خدمت به شیوه نیمه حضوری:

مزایای آموزش ضمن خدمت به شیوه نیمه حضوری:

تشکیل ادارات کل آموزش های ضمن خدمت:

«اهداف کلی»

اهداف کلی آموزش و پرورش:

وظیفه کمیته علمی آموزش ضمن خدمت

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::قسمتهایی از متن:

«مقدمه»

سازمانها و نهادهای مختلف یک جامعه بر اساس اهداف خاصی تشکیل می شوند و بر اساس این اهداف، وظایف و عملکردهای معینی را در جامعه انجام می دهند و نیازهای متعددی را برآورده میسازند. در گذشته به علت عدم پیچیدگی جامعه و نیز محدود بودن نیازها، نوآوری ها و … کارکردهای سازمانها معمولا ساده بود و هر کسی می توانست با صرف زمانی محدود خود را برای تصدی شغلی آماده کند.

در دنیای امروز به علت گسترش علوم و فنون و متنوع شدن رشته های علمی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی اجتماعی فنی احراز آمادگی برای تصدی یک شغل به آسانی گذشته نیست.

علاوه بر این حتی اگر فردی برای شغلی آمادگی داشته باشد، پیشرفت روزافزون و لحظه به لحظه علوم و فنون، هر روز دانش و مهارتهای فرد را کهنه و ناقص می سازد. بنابراین بقای فرد و سازمان وابسته به این است که دائما اطلاعلات و مهارتهای خود را نو و تازه گردانند و این امر ممکن نیست مگر با آموزش مداوم و مستمر.

آموزش عبارت است از افزایش معلومات و مهارتهای هر فرد در یک شغل به خصوص (Euppo,p) با توجه به اینکه تعاریف متناوبی از آموزش شده، اما به نظر میرسد که وجه اشتراک در این تعاریف حداقل از یک نقطه نظر وجود داشته باشد که هدف اصلی آموزش ارتقاء دانش، اطلاعات و مهارتهای افراد است. …

اهداف آموزش ضمن خدمت:

هدف از آموزش ضمن خدمت بطور کلی تغییر و دگرگونی در رفتار و نحوه کار نیروی انسانی است که با برخورداری از روحیه ای قوی، کارآیی بیشتر، با کیفیت مطلوبتر ارائه گردد؛ اما در این برهه از زمان کشور ما، هدف باید به صورت دیگری اصلاح گردد. یعنی هدف با مکتب اسلام و قرآن تطبیق داده شود و فراز اصلی آن تعالی انسان و حرکت بسوی الله باشد که حرکتی است مسئولانه و متعهدانه و بنابراین می توان هدف از آموزش را در زمان حال به این ترتیب اصلاح نمود.

فراهم آوردن موجبات رشد معنوی و فکری انسان بطوری که با حرکت مسئولانه خود در جهت رضای پروردگار آن چنان خدمتی ارائه دهد که حاصل کار علاوه بر رضایت جامعه از کیفیتی عالی و بازدهی مناسب برخوردار باشد. به طور کلی برای آموزشهای ضمن خدمت اهداف زیر می تواند در نظر گرفته شود.

– افزایش توانایی های حرفه ای، پژوهش توانایی بالقوه برای وظایف و کارکردهای روزمره.

– آماده کردن کارکنان برای تصدی وظایف و مسئولیت های جدید.

– ارتقاء سطح مهارت های شغلی کارکنان اداری و آموزشی.

– ایجاد رفتار مطلوب و مناسب با ارزشهای پایدار جامعه و سازمان.

– افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان.

– افزایش قابلیت انعطاف در کارمند نسبت به اعمال روش های جدید و نو.

– ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمان.

همگام سازی آموزش نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش در ایجاد زمینه های رشد خلاقیت و نوآوری ها.

خرید فایل