مقاله آموزش و پرورش و بررسی فضاهای آموزشی و مدارس

قسمتهایی از متن:

۱-۱- آموزش :

۱-۱-۱ اهمیت آموزش و پرورش:

تمدن امروزه وجوه متفاوتی دارد. دگرگونی تكنیك زندگی مرتبا بر وسعت و تنوع نیازها می‌افزاید و بهره‌مندی انسانها را از مهارتها و تواناییهای جدید ایجاب می‌كند. در اثر این تحول تدریجی چه بسا هدفهای تربیتی كه روزی بعنوان مقاصد تجملی مطرح بوده اند و اكنون یك نیاز اجتناب ناپذیر عمومی جلوه می‌كنند. روشن است كه كسب مهارت برای مقابله با نیازهای متنوع و پیچیده زندگی و كسب اهلیت برای استفاده از تكنیك نوع و كاربرد ابزار جدید. خود مستلزم توسل جستن به تربیت عمدی است . آن بربیت عمدی ای كه برای زندگی در جاهله امروز با ابعاد وسیع نیازهای روزمره‌اش توانایی لازم فراهم آورد و افراد را برای مقابله با ضرورتهای روزمره زندگی آماده كند. این ضرورت نشانه بارز آموزش و پرورش است ولویت آن را نسبت به دیگر فعالیت‌ها توجیه می‌كند.

در جامعه امروز ا«وزش و پرورش تنها وسیله دسترسی به تكنیك قویتر و توسعه و پیشرفت بیشتر است رقابت دامنه داریكه باری استفاده از تكنیكهای جدید و تامین شرایط بهتر زیست و بین ملل مختلف جهان وجود دارد ، انگیزه تلاش و كوشش وسیعی است كه برای بنیادگذاری نظام جامعتر و سود بخشتر آموزشی اعمال می شود و خود از اهمیت این بخش از فعالیت های اجتماعی متاثر است دگرگونیهای روزمره و سریع زندگی انسان نیز نیاز به ترتبیت و كسب آمادگی برای قبول تحول در ابعاد گوناگون حیات انسانی را به خوبی توجیه می‌كنند. دگرگونیهای كه اجتناب ناپذیرند و تنها تربیت و تعلیم صحیح مقابله متعادل و مطلوب با آنها را امكان پذیر می‌سازد.

۱-۱-۲ محتوای آموزش و پرورش:

به دنبال بحث درباره آموزش و پرورش كنجكاوی برای آشنایی با آن محتوا و برنامه در خور اینهمه توجه امری كاملا طبیعی است. روشن است كه تربیت تك فرد فقط نتیجه كوششهای عمدی و رسمی خانواده نیست. تربیت یك فرد نتیجه همه عواملی است كه در شكل گیری شخصیت او نقش داشته‌اند. اثر محیط در سازندگی ویژگیهای عقل ، عاطفی و رفتاری انسانها، خواه ناخواه مقام دارد. اثری كه اجتناب ناپذیر است تغییر نیست، تدریجی و با دوام است و عموما نافذتر كوششهای عمدی است. مدرسه خود جذیی از محیط است و در چهارچوب سازندگیهای محیط، در شكل دادن به شخصیت كودكان و نوجوانان نقش قابل ملاحظه‌ای دارد.

آموزش و پرورش رسمی، هم كوششهای معلم برای انتقال دانش و مهارت زمان به نسل جوان و هم آن سلسله فعالیتهایی را كه نقش سازنده رفتاری دارند ، در بر می‌گیرد. آن محتوا و برنامه كه در هر زمینه فوق موثر و سودب۰خش باشد در خور اهمیت است. رسالت تربیتی خانواده و مدرسه و جامعه را در هر دو بعد آموزش و پرورش باید دید كه نتیجه اول در یادگیری و دومین در تغییر رفتار خلاصه می‌شود.

با این توضیح ، محتوای تربیتی سودبخش تر است كه در هر دو جهت ، یادگیری و تغییر رفتار – موثر باشد بخصوص یادگیری، آنگاه در خور توجه است كه به تغییر رفتار در جهت مطلوب منتهی شود.

تهیه آن محتوای تربیتی كه نیازها و توقعات جامعه را بصورتی جامع و همه جانبه پاسخ دهد و در خور آن باشد كه بعنوان یك نیاز عمومی مطرح شود از دشواریهای جدی مدیریت كنونی است. مسئله اساسی این است كه نظام آموزشی با كدام محتوا سود بخش و قابل اعتماد می‌تواند به نیازها و ضرورتهایی كه شاخص اهمیت و ضرورت كار مدرسه‌اند پاسخ دهد.

محتوای آموزش و پرورش باید بصورتی تهیه شود كه بین وقت و سرمایه وكار مصرفی برای تربیت هر فرد و نتیجه ای كه از این سرمایه گذاریها حاصل می شود تعادل و تناسب مطلوب را برقرار كند. این موازنه و تعادل هم در گروه برنامه موثر و مفید است و هم به اجرای سنجیده آن برنامه بستگی دارد. بررسی مسائل آموزش و پرورش خود كوششی برای یافتن آن محتوا و آن كیفیت اجرای است كه مقاصد تربیتی را به صورت بهتر و موثر تامین كند و قدرت سازگاری و سازندگی را در افراد جامعه فراهم آورد.

تاثیر اندازه مدرسه بر دانش‌آموزان

وقتی در مورد مدارس صحبت می‌شود، اولین سوالی كه به ذهن می‌رسد این است كه آیا مدرسه بزرگتر بهتر است؟ كاملترین اطلاعات در مورد تاثیر اندازه مدرسه بر نوجوان و تحقیقات انجام شده توسط یك روانشناس به نام راجر بایگل و همكارانش بدست آمده است.

این محققین علاقمند بودند كه بدانند چگونه اندازه یك مدرسه و تنوع كلاس و فعالیتهای فوق برنامه قابل دسترسی دانش آموزان و مشاركت دانش آموزان در آن اثر می گذارد. مدارس بزرگ بیش از مدارس كوچك مسائل متنوع را ارائه می كنند اما تنوع موضوعات ارائه شده در آنها هنگامی كه اندازه مدرسه افازیش بیشتری دارد به مقدار كمی افزایش پیدا می كند. در حالی كه یك مدرسه با ۲۰۰۰ دانش آموز، ممكن است دارای ۵۰ موضوع كلاسی متفاوت باشد یك مدرسه با ۴۰۰۰ دانش آموز ممكن است فقط شامل ۶۰ موضوع باشد. به هر حال شاید جالب توجه‌ترین یافته‌ها، توجه به مشاركت در فعالیتهای غیر كلاسی است. ممكن اس توقع داشته باشیم كه مدارس بزرگ علاوه بر فراهم كردن فعالیتهای متنوع‌تر، فعالیتهای فوق برنامه گوناگونی را نیز به دانش آموزانشان ارائه دهند و در حقیقت این كار را می كنند. مدارس بزرگتر می‌توانند تیمهای ورزشی، كلوپهای بعد از مدرسه و تشكیلات دانش آموزی بیشتری را ارائه دهند. بایگل دریافت كه دانش آموزان مدارس بزرگ ، دارای تقریبا ۴ برابر فعالیتهای غیر درسی نسبت به مدارس كوچك هستند.

اما از آنجا كه مدارس بزرگ دانش آموزان زیادی دارند، مشاركت حق وی در فعالیتهای مختلف در مدارس بزرگ نصف مدارس كوچكتر است. در باور بایگل مدارس بزرگ پیش برنده بود و تعداد دانش آموزانشان برای هر فعالیت بیش از اندازه لازم بود. در نتیجه به نظر می آمد، دانش آموزان بیشتر در فعالیتهای مدرسه بیشتر مشاهده كننده بودند تا مشاركت كننده ، بعنوان مثال در طول پاییز در یك مدرسه كوچك و یك مدرسه بزرگ هر كدام ممكن است در یك تیم فوتبال آمریكایی و دو استقامت تشكیل دهند كه روی هم رفته شامل ۱۰۰ دانش آموز می‌باشد. شانس پیوستن به این تیم ۱۰۰ نفره در مدرسه ۵۰۰ نفری بیش از مدرسه ۴۰۰۰ نفری است. از آنجایی كه دانش آموزان مدارس كوچك نسبت به دانش آموزان تاكید دارند. آنها این فضا را به طرق مختلف ایجاد می كنند كه وابسته به اندازه و طبیعت بدن دانش آموز بستگی دارد. …

….

آموزش

۱

اهمیت آموزش و پرورش

۱

محتوای آموزش و پرورش

۱

رده بندی مسائل آموزش و پرورش

۲

اهداف در نظام آموزش و پرورش

۳

اصول كلی و اصول برنامه ریزی آموزشی در دورة متوسطه

۴

تعریف آموزش و پرورش دوره متوسطه

۵

اهمیت آموزش و پرورش دوره متوسطه

۶

ویژگیهای آموزش متوسطه

۷

ویژگیهای دانش آموزان دوره متوسطه

۷

تاریخچه ظهور و تكوین آموزش و پرورش دورة متوسطه

۸

طرح جدید آموزش دورة متوسطه

۱۰

دلایل اولویت اجرای طرح جدید متوسطه

۱۱

اهداف دوره متوسطه

۱۲

ساختار دوره های متوسطه، پیش دانشگاهی و كاردانی پیوسته

۱۴

اهداف و سیاستهای كلی از پیدایش گروه استعدادهای درخشان در نظام آموزشی

۱۶

ساختار آموزشی و تشكیلاتی دورة متوسطه استعدادهای درخشان ‌

۱۷

شیوه ها و روشهای مختلف آموزش و تدریس علوم

۱۷

روش آموزشی تدریس به گروههای كوچك

۱۹

انتخاب وضعیت فیزیكی در آموزش به شیوه گروههای كوچك

۲۰

روش آموزش فردی

۲۱

یادگیری به روش تحقیق یا اكتشاف آزاد

۲۱

آموزش و یادگیری به روش اكتشاف هدایت شده

۲۲

آموزش به روش اكتشاف هدایت شده

۲۲

مزایای روش اكتشاف هدایت شده

۲۳

تغییر انگیزه بیرونی دانش آموزان به انگیزه درونی

۲۳

نبود بهترین راه آموزش علوم برای همه كودكان

۲۴

روش پیشنهادی آموزش علوم برای گروه استعدادهای درخشان

۲۴

تحقیق و پژوهش

۲۶

ضرورت پژوهش

۲۷

فوائد پژوهش

۲۸

در جنبة اجتماعی

۲۸

اهداف و مقاصد پژوهش

۲۹

ضرورت امر پژوهش در توسعه علم

۲۹

ضرورت امر پژوهش و تربیت پژوهشگر در سیستم آموزش فوق

۲۹

تاثیر عواملی فیزیكی معماری بر عملكرد قرارگاههای تربیتی

۳۱

(تاثیر عوامل معماری بر فضاهای آموزشی)

تاثیر عوامل فیزیكی – معماری در عملكرد قرارگاه‌های تربیتی

۳۱

تاثیر (ساخت) یا (معماری) در عملكرد قرارگاه‌های تربیتی

۳۱

تاثیر عوامل (فیزیكی ) در عملكرد قرارگاه های تربیتی

۳۱

خصوصیت فیزیكی مدرسه

۳۲

خصوصیت فیزیكی ساختمانهای مدارس

۳۲

اندازه كلاسها و مدارس

۳۳

ساختار و سازماندهی محیط مدرسه

۳۴

مدرسه كوچك، مدرسه بزرگ ، تاثیر اندازه مدرسه

۳۴

تاثیر اندازه مدرسه بر دانش‌آموزان

۳۶

رنگ آمیزی مدرسه

۴۲

رنگ آمیزی فضای داخلی كارگاه و هنرستانها‌

۴۳

تاثیر گروه سنی خاص و ویژگی های روحی و جسمی آنها و تاثیر آن بر معماری محیط آموزشی

۴۵

مفهوم نوجوانی و جوانی و روانشناسی گروه مخاطب (۱۴ تا ۱۸ سال)

۴۵

مفهوم نیاز و بررسی آن در جوانان

۴۵

تقسیم بندی نیازها

۴۶

نیازهای فیزیولوژیك

۴۶

طبقه بندی نیازهای جوانان

۴۷

تفاوت های رشدی و ساختاری در دخترها و پسرها در گروه سنی دبیرستان و كلاس درس مطلوب

۴۸

تفاوت های رشدی و ساختاری

۴۸

تفاوت های كاركردی:‌

۴۸

استدلال انتزاعی و عینی

۴۹

یادگیری متفاوت در دخترها و پسرها

۵۱

ویژگی های افراد سرآمد و تیزهوش و اقدامات و توصیه های آموزشی

۵۲

علل سرآمدی

۵۳

ویژگیهای روانی و عاطفی ‌

۵۴

اقدامات آموزشی

۵۵

توصیه های آموزشی

۵۶

تاثیر عوامل سازمانی و تغییرات آن بر فضاهای آموزش

۵۹

ضوابط و معیارهای استاندارد طراحی فضاهای آموزشی

۶۲

فضاهای مورد نیاز مدارس

۶۳

فضاهای تحصیلی

۶۴

كلاس آموزش دروس نظری (از لحاظ عملكرد )

۶۴

كلاس آموزش دروس تجربی

۶۴

پاره ای از ویژگیهای خاص فضای تدریس ابتداییك

۶۵

ویژگیهای كتابخانه

۶۸

خرید فایل