مقاله آپاندیس و آپاندیسیت

مطالب:

آپاندیس چیست؟
وظیفه آپاندیس در بدن چیست؟
آپاندیسیت چیست؟
میزان شیوع آپاندیسیت چه میزان است؟
دلایل ایجاد آپاندیسیت چیست؟
روشهای تشخیص آپاندیسیت
روش درمان آپاندیسیت:
چگونه از بروز آپاندیسیت پیشیگیری كنیم؟
علایم‌ شایع‌ :
عوامل تشدید كننده بیماری :
عوارض‌ احتمالی‌ :
داروها
رژیم‌ غذایی‌ :
آپاندیس:APPENDIXمحل بیماریهای شكمی :
علت انسداد دهانه زائده آپاندیس:
نكته
تشخیص
درمان
نكات مهم
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

آپاندیس چیست؟
زایــده كرمی شكلیست كه از نخستین بخش از روده بزرگ
بـنـام سكوم منشاء می گـیـرد. طـول آپـانـدیــس از ۲ تا ۲۰
سانتی متر متغیر میباشد. قطر آن نیز ۸-۷ میلی متر است.
آپـاندیـس در نــاحیه تحـتانی شكم و در سمت راست واقع
می باشد.

وظیفه آپاندیس در بدن چیست؟
آپاندیس هیچگونه عملكرد شناخته شده ای در بدن ندارد.
امـــا از آنجایی كه آپاندیس مملو از سلولهای لنفاوی ست
بخشی از سیستم ایمنی بدن بشمار آمده و پادتن هایی را به درون روده ترشح میكند.

اما برداشتن آپاندیس تاكنون عوارضی را در پی نداشته است. نظریه ای دیگری

حاكی از آن دارد كه آپاندیس در نیكان گیاهخوار ما وظیفه هضم و تجزیه سلولز را

بعهده داشته است اما با تغییر عادات غذایی انسانها این عضو كارایی خود را از دست داده است و با برداشتن آن تغییری در عملكرد گوارشی بدن پدید نمی آید.

….

خرید فایل