مقاله آینده نگری در نظام آموزش

مقاله آینده نگری در نظام آموزشی ( پنج سال آینده )

قسمتهایی از متن:

مقدمه

امروزه علیرغم توسعه فناوری الکترونیک اینترنت و رایانه هنوز کتاب و کتاب خوانی مهمترین شاخصه توسعه یافتگی است و هر ملتی که وقت بیشتری برای مطالعه میگذارد مسیر توسعه و پیشرفت را آسانتر طی می کند و هر ملتی به هر دلیلی خواه ضعف برنامه ریزی و آموزش و یاعلل دیگر از کتاب فاصله داشته باشد به همان میزان هم از توسعه و پیشرفت فاصله دارد و این یک اصل محتوم در سنجش ترقی و توسعه ملتها محسوب می‌شود.

امروزه علیرغم توسعه فناوری الکترونیک اینترنت و رایانه هنوز کتاب و کتاب خوانی مهمترین شاخصه توسعه یافتگی است و هر ملتی که وقت بیشتری برای مطالعه میگذارد مسیر توسعه و پیشرفت را آسانتر طی می کند و هر ملتی به هر دلیلی خواه ضعف برنامه ریزی و آموزش و یاعلل دیگر از کتاب فاصله داشته باشد به همان میزان هم از توسعه و پیشرفت فاصله دارد و این یک اصل محتوم در سنجش ترقی و توسعه ملتها محسوب می‌شود.

در جانب دیگر هیچ ملتی هم تاکنون بدون توسعه فرهنگی و ارتقا سطح دانش و معلومات عمومی به توسعه صنعتی کشاورزی پزشکی علمی و پژوهشی نرسیده زیرا انسانها با استفاده از کتاب به دستاوردهای سایر ملل پی بردند و همین اطلاعات آنها را در ترقی و پیشرفت اقتصادی یاری رسانده است بنابراین باید کتاب و کتاب خوانی را یکی از ابزارهای ضروری برای ادامه حیات یک ملت به شمار آورد . (۱ )

حالا که ضرورت کتاب خوانی مشخص گردید آموزش روشها و راهبردهای مناسب برای مطالعه باید در برنامه های درسی گنجانده شود و چگونگی استفاده صحیح از فرایندهای یادگیری به زبان کودکان و نوجوانان و در سنین و مقاطع تحصیلی مختلف به آنها آموزش داده شود . (۲) …

● ثمرات آینده نگری‎

یکی از نویسندگان خطاب به خوانندگان چنین نوشته است‏‎:‎ تو, هم ‏می‌توانی ساخته تاریخ باشی و هم سازنده تاریخ, تا در کلاس تاریخ به ‏چه‎ ‎عنوان نشسته باشی; معلم یا شاگرد؟(۱۳) آری, ما هم می‌توانیم ‏خمیری باشیم تا زمان به‏‎ ‎ما شکل دهد و هم می‌توانیم زمان را مسخر ‏خود کنیم و به آن حالت دهیم. شخص آینده نگر‎ ‎قطعاً در سر و سامان ‏بخشیدن به آینده از فردی که فاقد چنین ارزشی است, موفق‌تر است‎. ‎آینده نگری غلبه بر مشکلات را آسان می‌کند‎.

همان طور که می‌دانیم رفتار و کردار‎ ‎انسان بستگی به تصمیم گیری او ‏دارد. این همان معنای اختیار انسان است, اما سرچشمه و‎ ‎منشأ تصمیم ‏چیز دیگری است, که روایت ذیل صریحاً آن را بیان می‌کند. (اصل العزم‎, ‎الحزم و ثمرته الظفر;۱۴ اساس تصمیم و اراده, دوراندیشی و نتیجه آن ‏پیروزی است). به‎ ‎راستی که درخت اراده ریشه در خاک دوراندیشی دارد, ‏که اگر خاک مساعد و مناسبی باشد‏‎, ‎میوه‌های پیروزی یک به یک به بار ‏خواهند نشست‎.

از بزرگ‌ترین خطرات نبود آینده‎ ‎نگری, تحیر و ابهام است. شخصی که آینده ‏نگر نیست, سرنوشت خویش را هم چون هیولایی‎ ‎تصور می‌کند که به ‏انتظارش نشسته و می‌خواهد او را به کام خویش فرو برد. نداشتن‎ ‎بینشی گسترده و فراگیر, عاملی مهم در ایجاد مشکلات روانی هم چون ‏انزوا, عقده ای‎ ‎شدن, پرخاش گری است‏‎.‎ …

مطالب:

مقدمه. ۱

●شناخت : ۲

● فراشناخت : ۳

●راهبردهای شناختی :. ۴

الف) تکرار یا مرور: ۴

ب) بسط یا گسترش معنایی :. ۵

ج) سازماندهی :. ۵

برنامه ریزی : ۶

۲( کنترل و نظارت : ۷

۳) نظم دهی : ۷

جوان و آینده نگری.. ۱۰

● مفهوم آینده نگری‎ ۱۱

● اهمیت آینده نگری در تعالیم اسلامی‎ ۱۱

● لزوم آینده نگری برای قشر جوان‏‎ ۱۲

● راه‌ها و موانع گسترش افق دید‎ ۱۳

الف) عوامل‎: ۱۳

ب) موانع‎: ۱۴

● ثمرات آینده نگری‎ ۱۴

● ملاک و معیار در آینده نگری‎ ۱۵

آینده نگری – مقاوم سازی.. ۱۶

۱- مقاوم سازی عمومی.. ۱۸

۲- مقاوم سازی شركتها ۱۸

۳- مقاوم سازی انسانها ۱۹

نتیجه گیری : ۲۱

منابع : ۲۲

خرید فایل