مقاله اصول سرپرستی (وظایف سازمانها در بخش خرید و تولید)

اصول سرپرستی

تعریف سازمانها و، وظایف اصلی آنها

(بخش خرید و تولید )

قسمتهایی از متن:

مقدمه:

بسیاری از مهندسان حاذق در صنعت مهندسی شركتهای تولیدی و بعضی از آنها در شركتهای مشاور طراحی و گروهی از آنها نیز در سازمانهای عمومی مشغول به كارند. نكته ای كه قابل توجه است این است كه مهندسانی كه از مشاغل مرتبط با مهندسی فاصله می گیرند هم از مهارتهای محاسباتی و مدیریتی خود در زمینه هایی مانند خدمات مدیریتی، مالی و محاسباتی بهره می كیرند. آنان در سازمانهایی به كار مشغول می شوند كه كه ممكن است بسیار كوچك و یا بسیار بزرگ باشند. در موقعیتی كه مهندسی، مدیریت پروژه و منابع مالی و پرسنلی را عهده دار می شود درك و شناخت سازمان و الزامات آن برایش ضروری تر جلوه می نماید. او باید از اهداف سازمان خود و نحوه توزیع و یا تركیب فعالیتهای مهندسی برای نیل به این اهداف آگاه باشد، علاوه بر اینها، باید قادر به بررسی چگونگی شكل گیری سازمان،مسیر های ارتباطی، مقامات صاحب اختیار و قدرت، ارزیابی اثر بخشی ساختار برای دست یابی به اهدافش باشد. ساختار سازمان و شناخت آن برای اجرا و پیاده سازی فن آوری عملكردهای كاری جدید حائز اهمیت زیادی است. نحوه شكل گیری سازمان، عملیات آنرا نیز مهدود خواهد كرد، به عنوان مثال، افزایش سرمایه شركت جهت توسعه ممكن است تحت محدودیت های قانونی قرار گرفته و به طرقی محدود امكن پذیر گردد.

….

وظایف اصلی سازمانها

سازمانها برای نیل به اهداف خود ملزم به بكارگیری وظایف و تخصّصهای متنوع هستند.هر سازمان تولیدی نیز در عملیات تولیدی خود از تخصصهای ملی مختلف بهره میگیرد ؛ برای مثال شركت تولیدی الف را در نظر بگیریم كه برای دست یابی به محصولی خاص نیازمند به انجام تحقیقاتی متعدد است. این در حالی است كه شركت از پول كافی برای تامین مالی عملیات برخوردار است.برای سود آور نمودن فعالیت بازرگانی اقدامات متعددی ضروری است كه حداقل آنها را می توان این تور بیان نمود:

۱ـ خرید قطعات.

۲ـ ساخت و مونتاژ قطعات و بسته بندی محصول.

۳ـ فروش محصول.

همانطور كه میبینید شركت نیازمند به ساخت قطعات مورد نیاز، تبدیل مواد خام یا قطعات ساخته شده به محصولی قابل فروش و در نهایت فروش به قیمتی است كه سود كافی یا مورد نظری را به همراه داشته باشد. بنابراین به طور كلی سه وظیفه اصلی در بازرگانی عبارتند از:خرید،ساخت و فروش.

كه در این تحقیق فقط به بخش خرید و زیر مجموعه آن یعنی انبار داری می پردازیم.

بخشی از فعالیتهای شركت شامل خرید یا تهیه مهصول برای تولید است. بنابراین شركت نیاز به مكان یا مكانهایی برای حفظ مواد یا قطعات ساخته شده یا خریداری شده و همچنین مكانی برای بررسی و كنترل مواد و قطعات خواهد داشت. ….


خرید فایل