مقاله الکل ها و و روشهای تهیه و کاربرد آنها

مقاله الکل ها و و روشهای تهیه و کاربرد آنها

فهرست:

۱- الكل و انواع آن

الف) الكل متیلیك

ب) الكل اتیلیك

۲ – ویژگى‏هاى الكل و آثار آن

۳- كاربرد الكل

۴ – روش‏هاى تهیه الكل

الف – روش تخمیر یا فرمانتاسیون (۲۲)

ب – روش صنعتى

پى ‏نوشتها:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

۱- الكل و انواع آن

از نظر علم شیمى هر ماده‏ اى كه در فرمول شیمیایى آن عامل‏ هیدروكسیل (-OH) وجود داشته باشد، یك الكل محسوب مى‏ شود. الكل از مشتقات هیدروكربن هاست كه در آن‏ها هر مولكول، تركیبى ازچند اتم هیدروژن و كربن مى ‏باشد. نهایت، یك عامل (OH) جانشین‏ یك اتم هیدروژن مى‏ گردد. و بنابر تعداد عامل (OH) ، الكل‏ها را یك یاچند ظرفیت مى ‏گویند. (۱) الكل انواع زیادى دارد كه ذیلا به برخى ازآن‏ها اشاره مى‏ كنیم:

الف) الكل متیلیك

ساده‏ ترین الكل‏ها، الكل متیلیك (۲) است كه مبناى الكل‏هاى یك‏ ظرفیتى مى ‏باشد. الكل متیلیك از تقطیر چوب به دست مى‏ آید و ازاین رو به آن عرق چوب نیز مى‏ گویند. این ماده مایعى است‏ بى رنگ‏ كه در ۶۶ درجه سانتى گراد مى‏ جوشد، با شعله كمى آبى رنگ ‏مى‏ سوزد و چون با آب مخلوط گردد، تقلیل حجم یافته و تولیدحرارت مى‏ كند….

۴ – روش‏هاى تهیه الكل

الكل اتیلیك یا اتانول اولین تركیب آلى است كه انسان تهیه نموده است، چرا كه قدمت صنعت الكل تقریبا به اندازه قدمت ‏صنعت‏ نان است.

الكل مورد بحث از راه‏ هاى گوناگونى تهیه مى ‏شود كه مى‏ توان‏ آن‏ها را به دو روش كلى تقسیم نمود: روش طبیعى(تخمیر) و روش ‏صنعتى. ذیلا این روش‏ها را مورد مطالعه قرار مى‏دهیم:

الف – روش تخمیر یا فرمانتاسیون (۲۲)

در حقیقت پدیده تخمیر چیزى جز تجزیه قند نیست. نهایت قند به‏ صورت‏هاى گوناگون در طبیعت‏ یافت مى ‏شود: انگور،كشمش، خرما، جو، برنج، سیب‏ زمینى، ذرت و مانند این ها به میزان زیادى قند در بردارند و لذا این‏گونه مواد مى ‏تواند منابع اولیه جهت تهیه مایع الكلى باشد.

قارچ یا مخمرها موجوداتى هستند كه قادرند به طریق بى‏ هوازى‏ رشد نمایند; یعنى در محیط واجد اكسیژن فراوان، مخمرها مواد قندى را با تنفس هوازى به گاز كربنیك و آب تجزیه مى‏ كنند. و در غیاب اكسیژن، مواد قندى را تخمیر و گاز كربنیك و اتانول یا الكل‏اتیل تولید مى ‏كنند. …


خرید فایل