مقاله انتقال مواد در گیاهان

مطالب :

انتقال مواد در گیاهان

جذب آب از طریق اسمز

مسیر پروتوپلاستی

مسیر غیر پروتوپلاستی

کشیده شدن آب از بالا

رانده شدن آب از پایین

تعریق

سلول های نگهبان و تعرق

حباب های هوا در شیره خام

حرکت مواد آلی در گیاه

گردش شیره پرورده در گیاهان

ترکیب شیره پرورده

مسیر شیره پرورده

آوندهای آبکش

سرعت شیره پرورده

عوامل موثر بر سرعت شیره پرورده

مکانیسم گردش شیره پرورده

چشم انداز

آزمایش دستگاه انتقال مواد در گیاهان

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتی از متن:

نقش اصلی ریشه جذب آب و یون های معدنی از خاک اس. در نزدیکی رأس ریشه، تارهای کشنده از لایه خارجی، یعنی روپوست ایجاد می شود. تارهای کشنده در اصل سلولهای روپوستی طویل شده ای هستند که سطح وسیعی را برای جذب آب فراهم می کنند. سلولهای درون پوست دارای یک لایه مومی به نام سوبرین (چوب پنبه) در اطراف خود هستند. این لایه نوار کاسپاری را تشکیل می دهد. سوبرین نسبت به آب نفوذ ناپذیر است. این امر درحرکت آب و یون ها در عرض ریشه بسار مهم است. در ریشه های دارای برون پوست، نوار کاسپاری در دیواره های جانبی ( شعاعی و عرضی) این سلول ها قابل تشخیص است.
جذب آب از طریق اسمز
ریشه ها آب را از خاک جذب می کنند. آب از طریق فشار اسمزی وارد سلولهای تارهای کشنده می شود. به محض ورود آب به سلول تار کشنده پتانسیل آب سلول تار کشنده افزایش می یابد. حال آب از این سلول به سلول مجاور آن منتقل می شود و این فرآیند در عرض ریشه تکرار می شود تا آب وارد آوند چوبی شود. آب درعرض ریشه از چند مسیر عبور می کند: مسیر پروتوپلاستی و مسیر غیرپروتوپلاستی
مسیر پروتوپلاستی
آب و مواد محلول در آن که از خاک وارد سیتوپلاسم سلولهای تار کشنده شده است، از طریق پلاسمودسم ها از سیتوپلاسم یک سلول به سیتوپلاسم سلول مجاور وارد می شود. به این مسیر، مسیر پروتوپلاستی می گویند. …

خرید فایل