مقاله انواع جمله و کلمه در زبان انگلیسی

انواع جمله و کلمه در زبان انگلیسی

تعریف جمله : جمله در زبان انگلیسی به یک فرمول نوشته می شود آنهم به فرمول زیر

قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل

برای جمله نویسی صحیح ضمایر فاعلی . ضمایر مفعولی و صفات ملکی بایستی به طور صحیح استفاده شود

At برای مثال این كلمه در یك موقیعت اینطور استفاده می شود در مواقعی كه شما قصد ماندن در جایی را به مدت كوتاهی دارید از At استفاده می كنید برای مثال : I’m At The Hospital و البته At در بسیاری از جملات دیگر كاربرد دارد

To كاربرد های بسیاری دارد مثلاً اگر شما قصد دارید به جایی نقل مكان كنید از آن استفاده می كنید مانند : به سینما خواهم رفت I Will Go To The Cinema
و گاهی اوقات در بعضی از جملات باید از پیشوند To استفاده نمایید و ثابت می باشد مثلاً ما در فارسی می گوییم كه “می خوام باهات حرف بزنم” اما در انگلیسی مثل فارسی نیست در انگلیسی می شود I Want to talk TO you و در اینجا به جای To از With استفاده نمی شود همونطور كه گفتم برخلاف فارسی می باشد . …

قید مکان : محل انجام گرفتن فعل را قید مکان گویند.

در خانه at home………….در کلاس In the class…………..اینجا here………….در مد رسه at school…………….آنجا there

قید زمان : زمان انجام گرفتن فعل را قید زمان گویند.

یک روز در میان every other day……….دیروز yesterday…………..هر روز every day………..اموز today

‏روزهای فرد on odd days ………………روزهای زوج on even days

صفت ملکی : صفاتی هستند که همراه اسم می آ‏یند و بدون اسم معنی ندارند و مالکیت را می رسانند. در زبان فارسی صفت بعد از اسم می آید ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می آ‏ید. …

خرید فایل