مقاله انواع سلاح ها و تفنگهای شکاری

تفنگ گلنگدنی چند فشنگه

در ابتدای عرضه اینگونه تفنگها به بازار ،بسیار از تیر اندازان تركیب این تفنگها را تركیبی نا متجانس می دانستند،زیرا تیر اندازی با تفنگ ساچمه زنی تداعی كننده ((سرعت عمل)) است.حال آنكه تفنگ گلنگدنی در مقایسه با تفنگ دستكش یا نیمه خودكار ،بسیار كند كار می كند .لیكن این تفنگها كه معمولا با خشاب سه فشنگه تغذیه می شوند،به دلیل ارزانی قیمت در مقایسه با تفنگ های دستكش یا نیمه خودكار ، برتری نسبی در مقایسه با تفنگهای تك تیر وموثر بودن در كار برد های ویژه مانند تیر اندازی تك گلوله به شكار بزرگ ،با گذشت زمان جای خود را در بازار گشودند وخلا بین تك تیر ودستكش یا نیمه خودكار را پر كردند.

به نظر كارشناسان این نمونه تفنگ ها مناسبترین وارزان ترین نوع تفنگ ((تك گلوله )) زنی محسوب می شوند.

تفنگ دو لول :

از قدیمیترین انواع ساچمه زنی است وگر چه نوع دو لول ((رویهم)) تنها در چند دهه اخیر به بازار عرضه شده است،با این حال هر دو ،در انواع كالیبر و تركیب كالیبر های ساچمه زنی وگلوله زنی ساخته شده اند . مادامی كه شكار پرنده مورد نظر شكارچی باشد ،تفنگ دو لول به ویژه نوع((رویهم)) آن بهترین نوع ساچمه زنی است.

لیكن چنانچه كار برد های دیگری در نظر باشد ،به دلیل محدودیت ظرفیت فشنگ ومشكل نصب دوربین ،باید به سایر انواع ، مانند گلنگدنی ،دستگش یا نیمه خودكار روی آورد. …

تفنگهای دستكش

در حالیكه وینچستر ،ساوج ومارلین در زمینه ساخت تفنگهای اهرمی فعالند، رمینگتون در واقع انحصار ساخت و تولید تفنگهای دستكش را در اختیار دارد. امكان مسلح كردن سریع این تفنگ پس از تیر اندازی هرفشنگ،تیر اندازی پیاپی سریع را مسیر می سازد.در این تفنگ دست نگهدارنده قبضه ،پس از هر تیر اندازی در جای خود ثابت می ماند وتیر انداز با دستی كه پیش قبضه را نگه داشته ،آنرا به عقب كشیده وسپس به جلو می راند و با همین عمل ساده وسریع ،پوکه فشنگ تیر اندازی شده را خارج و فشنگ جدیدی را به جان لوله وارد كرده وتفنگ را برای تیر اندازی بعدی آماده می سازد.

این نوع تفنگ از نظر سرعت نواخت تیر،بعد از تفنگهای نیمه خودكار سریعترین نوع تفنگهای این گروه هستند.

موضوعات : تفنگ هجومی سی زد ۵۸ ، تاریخ تكامل اسلحه ، تفنگ هجومی سار ۲۱ ، تفنگهای شكاری سی زد ، تفنگهای ساچمه زنی فرانچی و بنیلی روولور تاروس ، تفنگ تك تیر انداز اس اس جی پلیس ، سلاح كمری گلوك ۳۶ ، سلاح كمری برونینگ ، تفنگ ساچمه زنی نیو زكیاد ، آشنایی با تیر و كمان ، آشنایی با دارت ، تفنگ ام ۱۶ ، آشنایی با سلاحهای رزمی ژاپن – سای ، تپانچه ورزشی والتر ، تفنگهای بادی والتر ، مسلسل دستی برتا مدل ۱۲ اس ، سلاح كمری برتا مدل ۹۲ اف اس و معرفی محصولات جدید

فهرست مطالب جهت آشنایی بیشتر با مقاله:

تفنگ گلنگدنی چند فشنگه

تفنگ دو لول :

تفنگهای ساچمه زنی یك لول

تفنگهای ساچمه زنی دستكش یا نیمه خودكار

تفنگ ساچمه زنی متناسب

مشخصه برخی از کلت ها

تفنگهای دستكش

کاریرد سلاحها برای شکارهای خاص :

انواع تفنگهای شکاری

کالیبر و نمره در سلاحهای گلوله زنی و ساچمه زنی

انواع سلاحها از نظر مکانیزم فشنگ گذاری و مسلح شدن

انواع سلاحها از نظر خزانه فشنگ

انواع سلاحها از نظر تعداد لوله

انواع سلاحها از نظر ظرفیت تعداد شلیک

فشنگ سلاحهای گلوله زنی و ساچمه زنی

قوانین استفاده از تفنگهای شکاری در ایران

خرید فایل