مقاله انواع شایعه

شایعه :

تعریف شایعه :

شایعه در چه موقعیتهایی رواج می یابد ؟

قانون اصلی شایعه :

عللی كه مانع رواج شایعه می شود :

انگیزه ها در پخش و انتشار شایعه :

فرآیند شكل گیری شایعه :

( روش آزمایشگاهی )

كاهش یا سطیح :

برجسته سازی ( برجستگی ) یا تشدید sharpening

همانند سازی

همانند سازی با زمینه اصلی :

همانند سازی به وسیله تلخیص :

همانند سازی با توقعات :

همانند سازی با عادات زبان شناسی :

همانند سازی ناشی از انگیزه های قویتر :

همانند سازی با علاقه به لباس ( در زنان ) :

همانند سازی با علاقه شغلی :

همانند سازی با تبعیض و تعصب :

مشتریان شایعه

انواع شایعه

طبقه بندی شایعه ها بر اساس معیار انگیزشی

چگونه می توان با شایعه مقابله كرد :

منابع :

===============

تعریف شایعه :

شایعه پیامی است كه در میان مردم رواج می یابد ؛ اما واقعیتها آن را تایید نمی كند . وقتی افراد بسیاری مشتاق خبرگیری از چیزی باشند ؛ ولی قادر به كسب اطلاعات درستی نباشند ، پذیرای شایعات می شوند . شایعات اگر تعصبات افراد را تائید كند و یا نفرتهایشان را توجیه نماید . بهتر و بیشتر می تواند گسترش یابد .

در واقع ، شایعه پیامی است كه به طرز غیر رسمی ( معمولاً دهان به دهان ) منتقل می شود و به موضوعی مربوط می شود كه در تحقیق درباره درست بودن یا نادرست بودن آن مشكل است . شایعه معمولاً شامل اطلاعاتی می شود كه برای مردم اهمیت دارد . البته ممكن است بخشی از شایعه حقیقت داشته باشد . هر چند می توان گفت كه این حكم همواره صادق نیست .

شایعه در چه موقعیتهایی رواج می یابد ؟

شایعه در موقعیتهایی رواج می یابد كه مردم مشتاق خبر باشند ولی نتوانند آن را از منابع موثق دریافت كنند . هر گاه انسانها علاقمند خبرگیری درباره موضوعی باشند ، به هر نوع اطلاعاتی در این باره متوسل می شوند و سپس آن اطلاعات را در میان خود پراكنده می سازند .

هنگامی كه واقعیتهای اجتماعی به نوعی برای مردم در ابهام و پوشیدگی باقی بماند و رسانه های گروهی نیز سعی در روشن كردن این واقعیتها نداشته باشند ، زمینه مناسبی برای رواج شایعه به وجود می آید .

در رواج شایعه دو عامل دخالت دارد :

۱ – اهمیت ۲ – ابهام

۱ – اهمیت : علاقه مردم به موضوع و اهمیت داشتن شایعه هم برای گوینده و هم برای شنونده .

۲ – ابهام : میزان ابهام موضوع ، یعنی وجود دو یا چند تعبیر از یك موضوع . این ابهام می تواند با نبود اخبار دقیق یا به وسیله برخی تشنجات عاطفی ، كه فرد را مجبور می كند كه نتواند یا نخواهد واقعیتهایی را كه در اخبار مطرح شده بپذیرد القاء شود .

خرید فایل