مقاله انواع نرخ ارز و بازارهای ارز

انواع نرخ ارز و بازارهای ارز

قسمتهایی از متن:

مقدمه:

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود. …

مقدمه:

نرخ ارز:

نرخ ترجیحی ارز :

نرخ چند گانه ارز :

نرخ رسمی ارز:

نرخ شناور ارز :

ارز اکو :

ارز بازرگانی :

ارز غیر بازرگانی :

ارز بازی :

ارز پشتوانه :

ارز دولتی:

ارز ذخیره ای :

ارز صادراتی :

ارز عمده :

ارز غیر رسمی:

ارز قبل از صادرات:

ارز گران :

تعریف بازار ارز

بازار ارز در ایران :

بازار سلف :

بازار سلف ارز:

خرید فایل