مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی(مطالعه موردی شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز )

مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی

(مطالعه موردی : شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز )

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول : كلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ..۳

۱-۱- تعریف و بیان مسأله …………………………………………………………………….. ..۴

۱-۲- اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………. ..۴

۱-۳- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………. ..۵

۱-۴- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………. ..۵

۱-۵- متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………….. ..۵

۱-۶- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………….. ..۶

۱-۷- محدودیت ها……………………………………………………………………………………….۶

۱-۸ – واژگان كلیدی ………………………………………………………………………….. …۶

فصل دوم : ادبیات موضوع، مباحث نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………… …۹

۲-۱- فن آوری اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………………. ..۱۰

۲-۱-۱- تعریف فن آوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………… ..۱۰

۲-۱-۲- فرآیند تكوین فن آوری اطلاعات و ارتباطات ………………………………………… ..۱۱

۲-۱-۳- انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………….. ..۱۱

۲-۱-۴- تاریخچه فن آوری اطلاعات…………………………………………………………………..۱۲

الف- رایانه های نسل اول……………………………………………………………………… ..۱۴

ب- رایانه های نسل دوم………………………………………………………………………… ..۱۴

پ- رایانه های نسل سوم……………………………………………………………………….. ..۱۴

ج- رایانه های نسل چهارم …………………………………………………………………….. ..۱۵

۲-۱-۵- سیستم های اطلاعاتی و انواع آن …………………………………………………….. ..۱۵

الف- سیستم پردازش داد و ستد (TPS)………………………………………………………………..16

ب- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)…………………………………………………………………..16

ج- سیستم های حمایت از تصمیم .(DSS)……………………………………………………………..17

د- سیستم های حمایت از مدیران ارشد ( ESS)……………………………………………………….17

هـ – سیستم های حمایت از گروه كار (WGSS)……………………………………………………..18

و- سیستم های اطلاعاتی خبره…………………………………………………………………………۱۸

۲-۱-۶- مؤلفه های فن آوری اطلاعات………………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۷- انواع فن آوریهای ارتباط سازمانی …………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۸- فن آوریهای كلیدی مؤثر بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ………………………… ۲۰

الف- فن آوریهای سخت افزاری ………………………………………………………………. ۲۱

ب- فن آوریهای نرم افزاری …………………………………………………………………. ۲۱

ج- فن آوریهای شبكه سازی …………………………………………………………………… ۲۱

د- فن آوریهای مخابراتی ……………………………………………………………………… ۲۱

و- فن آوریهای مهندسی دانش …………………………………………………………………. ۲۱

هـ- فن آوریهای واسط انسان و ماشین ………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۹- كاربرد های فن آوری اطلاعات در سازمانها ………………………………………… ۲۲

۲-۱-۱۰- مراحل رشد فن آوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم اطلاعاتی در سازمانها ………..۲۳

۲-۱-۱۱- انقلاب ارتباطات از راه دور(مخابرات) ……………………………………………. ۲۳

۲-۱-۱۲- فن آوری اطلاعات و مدیران……………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۱۳- مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۱۴- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها………………………………….. ۲۵

۲-۱-۱۵- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباطات سازمانی……………………….. ۲۵

۲-۱-۱۶- اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر الگوی ارتباط …………………………………..۲۶

۲-۱-۱۷- اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر پیامدهای ارتباط………………………… ۲۶

۲-۱-۱۸ – توانمند سازی كاركنان و فن آوری اطلاعات ……………………………………… ۲۶

۲-۱-۱۹- چشم انداز فن آوری اطلاعات در جهان…………………………………………….. ۲۷

۲-۲- ساختار سازمانی ………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۱- سازمان و سازماندهی ………………………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۲- اهمیت مطالعه سازمان ……………………………………………………………… ۲۹

۲-۲-۳- سازمان رسمی ……………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۲-۴- سازمان غیر رسمی ………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۲-۵- سازماندهی ……………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۲-۶- نمودار سازمانی ………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۲-۷- تعریف ساختار ……………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۸- ساختار سازمان ………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۹- تقسیم کار ( تخصصی کردن کار ) …………………………………………………… ۳۳

۲-۲-۱۰- محدودیتهای ساختارهای سنتی سازمان …………………………………………….. ۳۴

۲-۲-۱۱- ابعاد ساختار سازمانی ………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۱۲- تعریف پیچیدگی ……………………………………………………………………. ۳۶

۲-۲-۱۳-تفکیک افقی…………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۲-۱۴- گروه بندی کارها ( تشکیل دوایر سازمانی ) ………………………………………. ۳۶

۲-۲-۱۵- تخصص گرائی …………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۲-۱۶- زنجیره فرماندهی ………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۲-۱۷- حوزة کنترل ………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲-۱۸- تمرکز وعدم تمرکز ………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲-۱۹- رسمیت ……………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۲-۲۰- دامنة‌ رسمیت………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۲-۲۱- چرا پیچیدگی مهم است ؟……………………………………………………………. ۴۳

۲-۲-۲۲- چرا رسمیت مهم است …………………………………………………………………….۴۳

۲-۲-۲۳- چرا تمركز مهم است ؟……………………………………………………………… ۴۴

۲-۲-۲۴- ارتباط تمركز،‌ پیچیدگی و رسمیت ………………………………………………… ۴۵

۲-۲-۲۴-۱- تمركز و پیچیدگی………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲-۲۴-۲ – تمركز و رسمیت ……………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۲۴-۳- رابطه بین رسمیت وپیچیدگی ……………………………………………………. ۴۶

۲-۲-۲۵- طرحهای سازمانی ………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۲۵-۱- ساختار ساده ……………………………………………………………………… ۴۶

۲-۲-۲۵-۲- دیوانسالاری ( بوروکراسی ) ……………………………………………………. ۴۷

۲-۲-۲۵-۳- ساختار ماتریسی …………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۲۶- راههای جدید ……………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۲۶-۱- ساختار تیمی …………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۲۶-۲ – سازمانهای مجازی ……………………………………………………………… ۴۹

۲-۲-۲۶-۳- سازمانهای بدون مرز ……………………………………………………………. .۴۹

۲-۲-۲۷- عوامل موثر و تعیین كننده ساختار سازمانی ………………………………………. .۵۰

الف- استراتژی………………………………………………………………………………………….۵۰

ب- اندازه سازمان……………………………………………………………………………………….۵۱

ج- تكنولوژی…………………………………………………………………………………………….۵۱

د- محیط………………………………………………………………………………………………….۵۲

هـ قدرت – کنترل………………………………………………………………………………………..۵۳

۲-۲-۲۸- رابطه ساختار و اثر بخشی سازمانی………………………………………………… ..۵۴

۲-۳- رهبری ………………………………………………………………………………….. ..۵۶

۲-۳-۱- تعریف رهبری ……………………………………………………………………….. ..۵۶

۲-۳-۲- اهمیت رهبری مدیران ……………………………………………………………….. ..۵۸

۲-۳-۳- سبك رهبری مدیران………………………………………………………………….. ..۵۹

۲-۳-۴- عوامل درونی شكل دهنده سبك رهبری مدیران……………………………………………..۵۹

۲-۳- ۵ – اثر بخشی سبك رهبری مدیران …………………………………………………….. ..۶۰

۲-۳-۶- تمایز مدیریت ورهبری……………………………………………………………….. ..۶۱

۲-۳-۷- نظریه های سبك رهبری …………………………………………………………….. ..۶۲

۲-۳-۷-۱- نظریه صفت رهبری …………………………………………………………….. ..۶۲

۲-۳-۷- ۲- نظریه های رفتاری رهبری……………………………………………………………….۶۳

۲-۳-۷-۲-۱- نظریه های x و y رهبری …………………………………………………….. ..۶۳

۲-۳-۷-۲-۲- سبكهای اساسی رهبری ………………………………………………………… ..۶۴

۲-۳-۸- شبكه مدیریتی ………………………………………………………………………… ..۶۵

۲-۳-۹- دیدگاههای معاصر در نظریه رفتاری ………………………………………………. ..۶۶

۲-۳-۱۰- مطالعات دانشگاه آیووا………………………………………………………………. ..۶۸

۲-۳-۱۱- رهبری وضعی در سازمان های چند فرهنگی …………………………………….. ..۶۸

۲-۳-۱۲- تئوری مسیر – هدف………………………………………………………………… ..۷۲

۲-۳-۱۳- مدل اقتضایی «سبک – ساختار- توان »…………………………………………… ..۷۳

۲-۳-۱۴- قدرت و رهبری……………………………………………………………………… ..۷۳

۲-۳-۱۵- دیدگاههای در حال ظهور در رهبری……………………………………………….. ۷۴

۲-۳-۱۵-۱- جایگزینی رهبری………………………………………………………………… ۷۴

۲-۳-۱۶- دیدگاههای موافق ومخالف رهبری کاریزماتیک……………………………………. ۷۵

۲-۳-۱۷- اداره امور عمومی در روم باستان………………………………………………….. ۷۷

۲-۳-۱۸- رهبری سازمانهای عمومی واداره امور دولتی در ایران باستان…………………… ۷۷

۲-۳-۱۹- مدیریت ورهبری سازمانهای اداری در قرون وسطی………………………………. ۷۷

۲-۳ -۲۰- شیوه های رهبری و اداره امور دولتی در اسلام…………………………………… ۷۸

۲-۳-۲۱- دیدگاه های معاصر در رهبری……………………………………………………… ۸۰

۲-۳-۲۱-۱- هوش هیجانی و اثربخشی رهبری……………………………………………….. ۸۰

۲-۳-۲۱-۲- رهبری اخلاقی……………………………………………………………………. ۸۰

۲-۳-۲۱-۳- رهبری میان فرهنگی ……………………………………………………………. ۸۱

۲-۳-۲۲- ارتباط اعتماد و رهبری…………………………………………………………….. ۸۱

۲-۳-۲۳- آیا رهبران زن با رهبران مرد متفاوت اند ؟……………………………………….. ۸۳

۲-۳-۲۴- نقش جدید مدیران ورهبران سازمانها در قرن بیست ویکم…………………………. ۸۵

۲-۳-۲۴-۱- نگاه خوشبینانه …………………………………………………………………… ۸۵

۲-۳-۲۴-۲- نگاه انتقادی……………………………………………………………………….. ۸۶

۲-۴- ارتباطات ………………………………………………………………………………… ۸۷

۲-۴-۱- تعریف ارتباطات …………………………………………………………………….. ۸۷

۲-۴-۳- عناصر فراگرد ارتباطات …………………………………………………………….. ۸۹

۲-۴-۴- ارتباطات در سازمانها ………………………………………………………………………۹۰

۲-۴-۵- فرایند ارتباطات………………………………………………………………………………۹۰

۲-۴-۶- ارتباطات یک جانبه و دو جانبه ……………………………………………………… ۹۱

۲-۴-۷- انواع مسیر های ارتباطی……………………………………………………………………۹۲

۲-۴-۷-۱- ارتباطات افقی……………………………………………………………………… ۹۳

۲-۴-۷-۲- ارتباطات عمودی………………………………………………………………………….۹۳

۲-۴-۷-۳- ارتباطات مورب…………………………………………………………………………..۹۳

۲-۴-۸- منبع«فرستنده »………………………………………………………………………………۹۳

۲-۴-۹- به رمز درآوردن……………………………………………………………………………..۹۳

۲-۴-۱۰- گیرنده پیام (پاسخ دهنده )………………………………………………………………….۹۳

۲-۴-۱۱- بازخور……………………………………………………………………………………..۹۴

۲-۴-۱۲- شبکه های ارتباطی در گروههای غیر رسمی…………………………………………….۹۴

۲-۴-۱۲-۱- ارتباطات در سطح افقی …………………………………………………………. ۹۴

۲-۴-۱۳- ارتباطات در سطح سازمان ………………………………………………………… ۹۴

۲-۴-۱۴- فرآیند انتقال ………………………………………………………………………… ۹۵

۲-۴-۱۵- کشف کردن (از رمز خارج شدن)………………………………………………….. ۹۵

۲-۴-۱۶- اختلالات پارازیت…………………………………………………………………… ۹۵

۲-۴-۱۷- سیستمهای ارتباطات غیررسمی ……………………………………………………. ۹۵

۲-۴-۱۸- سیستمهای ارتباطات رسمی ………………………………………………………… ۹۶

۲-۴-۱۹- شبکه های ارتباطی………………………………………………………………….. ۹۶

۲-۴-۱۹-۱- شبکه های ارتباطی گروههای کوچک…………………………………………… ۹۷

۲-۴-۱۹-۲- شبکه های ارتباط سازمانی ……………………………………………………… ۹۸

۲-۴-۲۰- موانعی که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد…………………………………….۹۹

۲-۴-۲۰-۱- از صافی گذرانیدن اطلاعات……………………………………………………………۹۹

۲-۴-۲۰-۲- ویژگیهای شخصی ………………………………………………………………. ۹۹

۲-۴-۲۰-۳- جنسیت……………………………………………………………………………. ۹۹

۲-۴-۲۰-۴- عواطف…………………………………………………………………………… ۹۹

۲-۴-۲۰-۵- زبان ……………………………………………………………………………… ۱۰۰

۲-۴-۲۱- توصیه هایی برای بهبود فراگرد ارتباطات……………………………………………….۱۰۰

۲-۴-۲۲- ارتباطات بین فرهنگها………………………………………………………………. ۱۰۰

۲-۴-۲۳- سبکهای ارتباطات ………………………………………………………………….. ۱۰۱

۲-۴-۲۴- شیوه های ارتبا ط……………………………………………………………………. ۱۰۱

۲-۴-۲۴-۱- ارتباط مکاتبه ای…………………………………………………………………………۱۰۱

۲-۴-۲۴-۲- ارتباط کلامی ……………………………………………………………………. ۱۰۲

۲-۴-۲۴-۳- ارتباط غیر کلامی ……………………………………………………………….. ۱۰۲

۲-۴-۲۵- روشهای بهبود ارتباطات (تنش زدایی در مدیریت )……………………………………..۱۰۲

۲-۴-۲۵-۱- خود گشودگی…………………………………………………………………………….۱۰۳

۲-۴-۲۵-۲- ادراک مدیر از خودش و سبک…………………………………………………………۱۰۳

۲-۴-۲۶- مدیریت ارتباطات سازمانی ………………………………………………………… ۱۰۳

۲-۴-۲۷- بهسازی فرایند ارتباطات …………………………………………………………… ۱۰۴

۲-۴-۲۸- ارتباطات راغبانه ………………………………………………………………….. ۱۰۴

۲-۴-۲۹- فراگرد ارتباطات راغبانه……………………………………………………………. ۱۰۵

۲-۴-۳۰- پرورش اطلاعات الکترونیکی و ارتباطات راه دور ………………………………. ۱۰۵

۲-۴-۳۱- ارتباطات از منظر ارزشهای اسلامی ……………………………………………… ۱۰۶

۲-۴-۳۲- نقش ادراک در ارتباطات ………………………………………………………….. ۱۰۷

۲-۴-۳۳- ارتباطات به کمک کامپیوتر ……………………………………………………….. ۱۰۸

۲-۴-۳۳-۱- پست الکترونیکی………………………………………………………………………..۱۰۸

۲-۴-۳۳-۲- پیام های فوری…………………………………………………………………………..۱۰۹

۲-۴-۳۳-۳- اینترانت و اکسترانت……………………………………………………………………۱۰۹

۲-۴-۳۳-۴- ویدئو کنفرانس…………………………………………………………………………..۱۰۹

۲-۴-۳۴- مـؤلفه های ارتباطات ……………………………………………………………… ۱۰۹

۲-۴-۳۵- مدیریت دانش ………………………………………………………………………. .۱۱۰

۲-۴-۳۶- منظور از ارتباطات مدیریت منابع انسانی ………………………………………… ۱۱۰

۲-۴-۳۷- اخلاق در ارتباطات :دروغ گفتن بد است؟………………………………………….. ۱۱۰

۲-۴-۳۸- خصیصه های ارتباطات اثر بخش………………………………………………….. ۱۱۱

۲-۴-۳۹- اثرات فن آوری ارتباطی روی الگوهای ارتباط ……………………………………. ۱۱۲

۲-۵- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..۱۱۳

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۳-۱- روش تحقیق …………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۳-۲- جامعه آماری ……………………………………………………………………………. ۱۲۱

۳-۳- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری …………………………………………………………. ۱۲۱

۳-۴- روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات …………………………………………….. ۱۲۲

۳-۵- قابلیت اعتماد و اعتبار تحقیق (روایی و پایایی) ………………………………………… ۱۲۴

۳-۶- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………….. ۱۲۴

۳-۷- متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………… ۱۲۵

۳-۸- شاخص سازی …………………………………………………………………………… ۱۲۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

الف- تحلیل توصیفی – جداول فراوانی و خلاصه نتایج ……………………………………… ۱۲۹

ب- تحلیل استنباطی – آزمون فرضیه ها و خلاصه نتایج …………………………………….. ۱۳۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. .۱۴۵

یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………… .۱۴۶

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………… .۱۴۸

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………….. .۱۵۰

ضمائم ………………………………………………………………………………………….. .۱۵۷

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (۲-۲) : نمونه هایی از فن آوریهای ارتباط سازمانی…………………………………………..۲۰

جدول( ۲- ۴) مقایسه مفروضات نظریه های x و y……………………………………………………….64

جدول ( ۳-۱) فرضیه ها و سوالات تحقیق………………………………………………………………….۱۲۳

جدول (۳-۲) ضرایب پایایی پرسشنامه تحقیق……………………………………………………………..۱۲۴

جدول (۳-۳ ) فرضیه ها و شاخص های تحقیق……………………………………………………………۱۲۶

جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………….۱۲۹

جدول (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………..۱۳۰

جدول (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرك تحصیلی………………………………………۱۳۱

جدول (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه كار…………………………………………….۱۳۲

جدول ( ۴-۵) توزیع فراوانی پاسخگویی به سوالات پرسشنامه تحقیق………………………………….۱۳۳

جدول ( ۴-۶) آماره های توصیفی سوالات پرسشنامه تحقیق…………………………………………….۱۳۵

جدول (۴-۷) خلاصه نتایج آزمون t تك نمونه ای فرضیه اول تحقیق……………………………………۱۳۶

جدول (۴-۸) خلاصه نتایج آزمون t تك نمونه ای فرضیه دوم……………………………………………۱۳۶

جدول (۴-۹) خلاصه نتایج آزمون t تك نمونه ای فرضیه سوم…………………………………………..۱۳۶

جدول ( ۴-۱۰) آماره های توصیفی آزمون غیر پارامتریك فریدمن برای فرضیه های تحقیق…………۱۳۷

جدول (۴-۱۱) خلاصه نتایج آزمون غیر پارامتریك فریدمن فرضیه های تحقیق……………………….۱۳۷

جدول (۴-۱۲) خلاصه آزمون t با واریانس های برابر فرضیه اول بر حسب جنسیت…………………۱۳۷

جدول (۴-۱۳) خلاصه آزمون t با واریانس های برابر فرضیه دوم بر حسب جنسیت………………..۱۳۸

جدول (۴-۱۴) خلاصه آزمون t با واریانس های برابر فرضیه سوم بر حسب جنسیت………………۱۳۸

جدول (۴-۱۵) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر فرضیه اول بر حسب سن…………………………۱۳۸

جدول (۴-۱۶) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر فرضیه دوم بر حسب سن………………………..۱۳۹

جدول (۴-۱۷) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر فرضیه سوم بر حسب سن پاسخگویان………..۱۳۹

جدول (۴-۱۸) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر فرضیه اول بر حسب تحصیلات پاسخگویان…….۱۳۹

جدول (۴-۱۹) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر فرضیه دوم بر حسب تحصیلات پاسخگویان……۱۴۰

جدول (۴-۲۰) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر فرضیه سوم بر حسب تحصیلات پاسخگویان …..۱۴۰

جدول (۴-۲۱) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر فرضیه های تحقیق بر حسب سابه كار پاسخگویان۱۴۱

جدول (۴-۲۲) خلاصه نتایج آزمون t تك نمونه ای سوال های پرسشنامه تحقیق………………………۱۴۲

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۲-۷- تاثیر انواع قدرت بر سطوح گوناگون…………………………………………………..۷۴

نمودار ۲-۸- فراگرد ارتباطات و منشأهای احتمالی اختلال…………………………………………..۹۱

نمودار (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………….. ۱۲۹

نمودار (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………..۱۳۰

نمودار (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرك تحصیلی…………………………………۱۳۱

نمودار (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه كار………………………………………۱۳۲

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل ( ۲- ۱ ) تاریخچه فن آوری اطلاعات و سیستم ها………………………………………………….. ۱۳

شکل ( ۲-۳) نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان…………………………………………….۲۵

شكل (۲-۵) شبكه رهبری……………………………………………………………………………………..۶۶

شكل( ۲-۶) رهبری وضعی پاول هرسی و كنت پلانچارد……………………………………………………۷۰

چكیده

انسان موجودی اجتماعی است و همین ماهیت اجتماعی بودن آدمی را به برقراری رابطه و ایجاد ارتباطات با وجوه گوناگون اجتماعی رهنمون می سازد.رفع نیازهای آدمی جز از طریق ارتباطات صورت نمی گیرد. سازمان به عنوان یك نهاد اجتماعی به دلیل اهداف بنیادین فراتر از ارتباطی مؤثر در میان واحدهای گوناگون سازمان از وظایف مهم مدیران است. برقراری ارتباط مؤثر با كاركنان موجب آشنائی با نیازها و خواسته ها و درك بهتر انگیزه آنها می شود. پویا شدن اقتصاد جهانی، رفاه، رقابت و حدود جغرافیائی را دستخوش تغییر كرده است. دوران جدید كه به عصر اطلاعات معروف شده، نوید دهنده ی جهانی نو با شیوه های نوین به كارگیری اطلاعات است. با توجه به گستردگی حوزه مسایل ارتباطی در سازمان و مدیریت می توان ادعا كرد كه بسیاری از مشكلات سازمانی و اجتماعی ناشی از ضعف ارتباطات است. با توجه به حیاتی بودن ارتباط بین افراد و گروه ها در سازمان و تحقق اهداف سازمانی، این پژوهش با هدف شناسائی تأثیر عواملی همچون فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری در ایجاد و بهبود ارتباطات سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری كلیه كاركنان شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز بوده كه برای تعیین حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی با پرسشنامه بر مبنای طیف لیكرت بوده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها در ۲ سطح توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و میانگین و سطح استنباطی از آزمون t تك نمونه ای، آزمون غیر پارامتریك فریدمن، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یك طرفه استفاده گردیده است.

متغیرهای مستقل عبارتند از: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری و متغیر وابسته، بهبود ارتباطات سازمانی .

نتایج تحقیق مؤثر بودن فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری را بر بهبود ارتباطات سازمانی نشان می دهد.

فصل اول

كلیات تحقیق

مقدمه

استقرار شبكه های ارتباطی مؤثر و توسعه مجاری ارتباطی در میان واحدهای گوناگون سازمان وظایف مهم مدیران است. اهمیت ارتباطات به حدی است كه بخش عمده ای از اوقات كار مدیران و رهبری به خود اختصاص می دهد. بطور كلی بندرت امكان دارد كه یك مدیر عالی بتواند بدون ارتباط با دیگر مشغول كار باشد و حتی هنگامی كه به تنهایی در اتاق خود مشغول تفكر است نیز ممكن است به دلیل برقراری یك ارتباط تلفنی یا حضوری، رشته افكارش گسسته شود. نگرش جدیدی كه در پیش روست می رساند كه خواسته های اقتصاد پویا مستلزم ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی،‌ سبك های جدید مدیریتی و رهیافتهای نوین در خلاقیتهای سازمانی است و اینها همگی ناشی از سیل عظیم تولید و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است كه سازمان ها را مجبور به نگرش مجدد در عملكرد و فعالیته های خود می كند. سازمانها پدیده های اجتماعی اند، لذا الگوهای تعاملی اعضاء آنها بایستی موزون وهماهنگ باشند تا ابهام و سردرگمی حداقل گردد و در نتیجه اطمینان حاصل شود که وظایف مهم سازمانی انجام می پذیرند. نتیجه آنکه، تعریف ما از سازمان بطور صریحی نیاز به هماهنگی در الگوهای تعاملی بین افرادرا مسلم می داند.

یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد . این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر کنند و ممکن است کاملاً واضح و روشن نباشند. اما به هرحال باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضاء بازشناخت. هدایت، بر تلاش مدیر برای انگیزش کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی، دلالت دارد .این تلاش به سه طریق صورت می گیرد : رهبری، انگیزش و برقراری ارتباطات. امروزه این واقعیت پذیرفته شده که در تجارت و کار، دولت، وسازمانها وگروههای بی شماری که در آنها کار می کنیم و آنها چگونگی زندگی ما را شکل می دهند، رهبری خوب عنصری بسیار اساسی است.

۱-۱- تعریف و بیان مسأله

سازمان به عنوان یك نهاد اجتماعی به دلیل اهداف بنیانی فراتر از ارتباطات روزمره، نوعی ارتباطات سازمانی بین افراد برقرار می سازد مدیران دریافته اند ارتباطات مؤثربا كاركنان ودرك انگیزه های ارتباطی آنان در توفیق مدیران در دستیابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثری است. در پگاه هزاره سوم ودر سپیده دم قرن۲۱ دانش ارتباطات و اطلاعات انقلابی عظیم در عرصه گیتی بوجود آورده است از طرفی ارتباطات سازمانی یكی از مهمترین موضوعات سازمانی می باشد كه با ظهور فن آوری های جدید اطلاعاتی ارتباطاتی به كلی دستخوش تغیر و تحول گردیده است. موج روزافزون بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، طی سالیان اخیر كشور ایران را نیز در بر گرفته و بسیاری از سازمان ها تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از فناوری اطلاعات نشان می دهد تحول عظیمی كه در شرف وقوع است، نتیجه پیشرفتهای سریع و بی سابقه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر است و وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات از راه دور و فناوری كامپیوتری در ایجاد این تغییر نقشی بسزا داشته اند در این میان توان دستیابی سریع و به موقع به اطلاعات مورد نیاز، یك برتری رقابتی محسوب می گردد. از آنجا كه فناوری اطلاعات روش انجام كارها را دگرگون ساخته است، امور اقتصادی، اجتماعی و حتی طرز تفكرها را تغییر داده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب عمل و عكس العمل مؤثر و كاراتر امور می شود، بدین سبب است كه امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یك ابزار استراتژیك مطرح است. با استفاده از این ابزار استراتژیك، مسئله سرعت انتقال اطلاعات حل می شود ولی آنچه كه می ماند این است كه از این اطلاعات چه كسانی استفاده كنند.بهبود مستمر فن آوری اطلاعات واستفاده از ارتباطات مؤثر سازمانی تاًثیر قابل توجهی بر محیط كاری داشته و اثر بخشی عملكرد مدیران برای كنترل امور را به طور چشمگیری افزایش می دهد.با توجه به حیاتی بودن وجود ارتباط بین افراد و گروه ها درسازمان و تحقق اهداف سازمانی محقق برآن است كه تاًثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی نموده و تأثیر ساختارسازمانی را بر ارتباطات سازمانی و عناصر تشكیل دهنده آن و سبك های رهبری را در برقراری و ایجاد ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار داده و بهترین سبك رهبری و نوع ساختار سازمانی را كه تاًثیر مثبت بر ارتباطات اثر بخش سازمانی دارد معرفی نماید.ساختار سازمانی به عنوان یك بحث اساسی در موفقیت و شكست سازمانها مطرح است. این بحث همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران بوده است. تناسب و هماهنگی سبك رهبری مدیران با ساختار یك سازمان منجر به اثربخشی و كارایی آن سازمان خواهد شد. سازمان ها باید به این واقعیت تن در دهند كه مدیران در همه سطوح سازمانی، سبك های رهبری متفاوتی دارند و دارای رفتاری هستند كه تغییر دادن آنها دشوار است. شناسایی این رفتارها و سبك های رهبری می تواند ساختار سازمانی متناسب با آنها را نمایان سازد. تضاد بین سبك رهبری مدیران و الزامات ساختار سازمانی می تواند موجب تنیدگی مدیر یا عدول وی از مناسبات ساختاری سازمان شود. از این رو برای سازمان حائز اهمیت است كه در انتصاب مدیران، سبك رهبری آنها را مدنظر قرار دهند.

خرید فایل