مقاله بررسی ارتباط کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درک شده در والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی

مقاله بررسی ارتباط کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درک شده در والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان  های منتخب دانشگاه علوم پزشکی

مقاله بررسی ارتباط کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درک شده در والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول:معرفی پژوهش مقدمه و بیان مسئله. ۲ اهداف.. ۱۴ هدف کلی. ۱۴ اهداف ویژه۱۴ اهدف كاربردي. ۱۵ سوالات پژوهش… ۱۵ تعريف واژه zwnj;ها۱۵ فصل دوم: دانستنی های موجود در زمینه پژوهش چارچوب.. ۱۹ مروری بر مطالعات.. ۴۵ مطالعات داخلی. ۴۵ مطالعات خارجی. ۴۷ فصل …