مقاله بررسی داروهای آرام بخش

مقاله بررسی داروهای آرام بخش

قسمتهایی از متن:

(( مقدمه ))

تصمیم گیری مربوط به دارو درمانی امری پیچیده و ذاتی است ، برای مثال بررسی بیمار، هم پیش ازتجویزدارو ، هم پس ازآن انجام می شود.

ازاین بررسی هاداده هایی راجع به :

(۱)ارزیابی کارآیی دارودرمانی

(۲)ارزیابی کارآیی اقدامات پرستاری

(۳)تصمیم گیری در مورد تداوم وتصییح اقدامات پرستاری

(۴)ارائه تشخیص های جدیدپرستاری همراه بااقدامات پرستاری مربوط، به دست می اید۰لذا دراین مجموعه اطلاغات گردآوری شده برمبنای فرآیند پرستاری بوده به گونه ایست که دستیابی سریع وراحت به نکات کلیدی و کاربردی درمورد داروها را امکان پذیرساخته ،اجرای فرایند چرخه ای پرستاری رابرای دانشجویان امری ساده می نماید

درگردآوری این مجموعه سعی شده است جهت دستیابی واجرای این فراینداطلاعات مورد نیازتحت سه عنوان :

تجویز دارو، بررسی بیمار و اثرات دارو و آموزش به بیمار ارائه شود

فصل ۱

دیازپام

مقدار و روش مصرف :

مقادیر مصرفی به صورت جداگانه برای بالغین و کودکان و بر اساس مورد مصرف فهرست شده اند.

گروه D :

شواهد مثبتی از خطر مرگبار روی انسان وجود دارد، اما فواید حاصله از مصرف دارو در زنان حامله ممکن است علی رغم وجود خطر پذیرفته شود.

موارد منع مصرف و احتیاط :

*موارد منع مصرف :

حساسیت به بنزودیاپینها ، گلوکوم حاد زاویه باریک ؛ بیماری ریوی ؛ مصرف به تنهایی در افسردگی اولیه ؛ یا اختلالات سایکوتیک ؛ در خلال حاملگی گروه D ، در مادران شیرده و کودکان ونوجوانان کوجکتر از ۱۸ سال .

*موارد احتیاط :

نقص کار کلیه یا کبد ، سابقه الکلیسم ؛ سالمندان و بیماران ناتوان ۰ سودمندی دارو برای درمان دراز مدت (بیش از۴ماه) ثابت نشده است.

عوارض جانبی / ناخواسته : CNS:

خواب آلودگی ، سدیشن ، منگی ، سرگیجه ، سنکوپ ، افسردگی ، سردرد ، اغتشاش

شعور ، بی خوابی ، عصبانیت ، خستگی ، عدم چابکی ، نا پایداری ، رژیدیتی ، ترمور

بی قراری ، هیجان متناقص ، توهمات

CV :

تاکیکاردی ، هیپوتانسیون ، تغییرات ، ECG 0

OTHER:

تاری دید ، دیس پنه

تداخلات دارویی :

الکل و سایر داروهای مضعف CNS ، ضد تشنجات ، آنتی هیستامینها ، باربیتوراتها ضد دردهای مخدر ، بنزودیازپینها ، اثرات تضعیف سیستم عصبی مرکزی را تشدید می کنند. …

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فهرست:

۱- مقدمه

فصل اول …………………………….

۲- داروهای ژنریک ایران ۱

۳- نام های تجارتی (آرام بخش (۱) ) ۱

۴- حلقه بندی درمانی ۲

۵- طبقه بندی مصرف حاملگی ۲

فصل دوم …………………………………..

۶- موارد مصرف ۳

۷- مقدار و روش مصرف ۳

۸- موارد منع مصرف و احتیاط (۱- شکل تزریقی وقرص ) ۴

۹- عوارض جانبی/ ناخواسته ۴

۱۰- ناسازگاری ها (محلول/ افزودنی ) ۵

فصل سوم ………………………

۱۱-تجویز دارو ۵

۱۲- بررسی بیمار و اثرات دارو ۵

۱۳- آموزش به بیمار و خانواده ۶

۱۴- فارماکوکینتیک (جذب – شروع اثر – اوج اثر – مدت اثر – انتشار – متابولیسم – دفع)

۱۵- فارماکودینامیک ۷

فصل چهارم ………………………………

۱۶-آرام بخش (۲) ۹- ۱۵

۱۷- اختصارات به کار رفته ۱۵

۱۸- منابع و مآخذ ۱۶

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

خرید فایل