مقاله بررسی صور خیال در اشعار شهریار

مقاله بررسی صور خیال در اشعار شهریار

مقاله بررسی صور خیال در اشعار شهریار

فهرست مطالب عنوان صفحه زندگینامه شهریار۱ وفات شهریار۵ تخلص شهریار۵ سبک شعری شهریار۶ عوامل شهرت شهریار۷ تعاریف… ۹ استعاره۹ انواع استعاره۱۰ استعاره مصرحه۱۰ استعاره مکنیه تخیلیه۱۱ تشبیه۱۲ انواع تشبیه۱۳ مجاز۱۷ کنایه۲۳ انواع کنایه از لحاظ وضوح وخفا۲۳ فرق کنایه با استعاره مرکب.. …