مقاله بررسی مناجات در مثنوی های فارسی در قرن هفتم با تکیه بر مثنوی مولوی

مقاله بررسی مناجات در مثنوی های فارسی در قرن هفتم با تکیه بر مثنوی مولوی

مقاله بررسی مناجات در مثنوی های فارسی در قرن هفتم با تکیه بر مثنوی مولوی

کل مقاله ۳۰۰ صفحه چكيده : دراين نوشته نيايش و مناجات در مثنوي shy;هاي مولوي و عطار و حديقه shy;ی سنايي مورد بررسي قرار گرفته shy;است؛ ضمناً گونه هاي مختلف آن را به مخاطب نموده shy;ایم. در عين حال اين مناجاتها و نيايش shy;ها با مناجاتهاي موجود در متون شيعه مقايسه گردیده shy;است که ابتدا …