مقاله بهداشت فردی

مقاله بهداشت فردی

فهرست:

مقدمه

بهداشت پوست

نشانه های بیماری در رنگ پوست :

مراقبت از پوست

بهداشت مو

بهداشت دست

بهداشت پا

بهداشت جمعیت و محیط زیست

بهداشت هوا

بهداشت آب

بهداشت نور

بازیافت زباله

محیط زیست

آلودگی هوا و حفظ محیط زیست

نتیجه گیری

****************************

قسمتهایی از متن:

مقدمه

مفهوم بهداشت عمومی عبارت است از علم و فن پیشگیری از بیماریها و طولانی كردن عمر و بالابردن سطح سلامت و قدرت بشری كه از راه كوششهای دسته جمعی افراد و نیروهای متشكل اجتماعی انجام می گیرد . یكی از ابعاد بهداشت عمومی كه نقش مهمی در حفظ و ارتقای سطح سلامت و تندرستی دارد بهداشت فردی است.

در بهداشت فردی مسئولیت بهداشتی هر فرد به عهدة خود او خواهد بود و هر كس با مراعات آن خواهد توانست از لحاظ جسمانی ، روانی و اجتماعی در وضع مناسبی قرار گیرد و وظیفه ای را كه نسبت به خود افراد خانواده و جامعة خود دارد به خوبی ادا كند.

از طرف دیگر عمل به اصول بهداشت فردی در نحوة قضاوت دیگران نسبت به ما بسیار مؤثر است زیرا قضاوتهای دیگران دربارة ما به دلیل عدم امكان معاشرت طولانی و نشان دادن خوی ذاتی خود به دیگران از روی ظاهر صورت می گیرد . …

بهداشت آب

انسان بطور كلی به سه طریق با مواد شیمیایی مضر تماس پیدا می كند! تنفس، خوردن و آشامیدن و تماس بدن با این مواد. مهمترین راه تماس انسان با این مواد سمی توسط دهان است كه با خوردن و آشامیدن آنها خود را آلوده می سازد. برخی از سم شناسان معتقدند كه پیدایش انواع مختلف سرطان و بروز بیماریهای روانی و عصبی، ناراحتی های هورمونی، غددی و ژنتیكی بستگی مستقیم یا غیرمستقیم به وجود اینگونه مواد سمی دارند كه در محیط زیست ما یافت می شوند.

با توجه به مسایل فوق باید سعی مسئولین در كنترل مواد زیان آور موجود در محیط زیست برای انسان باشد. از آنجاییكه آب آشامیدنی یكی از مهمترین عوامل انتقال این مواد می باشد، باید توجه بیشتری به آلودگی آن نمود.

آب آشامیدنی

آب آشامیدنی آبی است زلال، خنك، بی رنگ، بی بود و بدون مزه خاص و عادی از عوامل بیماری زا و سمی. چنین آبی در طبیعت نادر است و اگر چشمه هایی وجود داشته باشد كه آب آنها پاك خالص باشد كفاف شرب مردم را نمی كند و ضمناً انسان هم بطور مستقیم و غیرمستقیم باعث آلودگی آبهای طبیعی می شود. از اینرو آبهای خام را در اثر یك رشته اعمال تصفیه می نمایند تا آبی با كیفت مورد نظر بدست آید. آبهای سطحی تصفیه بیشتری از آبهای زیرزمینی لازم دارند. ….

خرید فایل