مقاله: تاثیردیوارهای سبز متحرک هوشمند با قابلیت حرکت عمودی و افقی بر میزان تحقق اصول معماری پایداراز نظر کارکنان بانک صادرات شهرکرد

مقاله:   تاثیردیوارهای سبز متحرک هوشمند با قابلیت حرکت عمودی و افقی بر میزان تحقق اصول معماری پایداراز نظر کارکنان بانک صادرات شهرکرد

مقاله: تاثیردیوارهای سبز متحرک هوشمند با قابلیت حرکت عمودی و افقی بر میزان تحقق اصول معماری پایداراز نظر کارکنان بانک صادرات شهرکرد

تاثیردیوارهای سبز متحرک هوشمند با قابلیت حرکت عمودی و افقی بر میزان تحقق اصول معماری پایداراز نظر کارکنان بانک صادرات شهرکرد این مقاله در اولین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری پذیرفته شده است. فایل این مقاله به صورت word و قابل ویرایش است. لینک مقالات همایش در سایت …