مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی

مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی

فهرست:

چكیده
مقدمه
اخلاق و مدیریت
مسایل اخلاقی در مدیریت
ویژگی های مسایل اخلاقی در مدیریت
تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت
اقتصاد و اخلاق مدیریت
حقوق و اخلاق مدیریت
فلسفه و اخلاق مدیریت
محتوای مدیریت اخلاقی و تأثیر اقتصاد بر آن
قانون و اخلاق مدیریت
انتخاب مدیریت اخلاقی
قانون؛ تبلور مدیریت اخلاقی در جامعه
ویژگی ها و شرایط اجرای قانون
قانون و اخلاق در مدیریت
زمینه های شکل گیری قانون… فرایندهای فردی
فرایندهای گروهی
فرایندهای اجتماعی
فرایندهای سیاسی
اخلاق در عمل
سودمند گرایی: تئوری فرجام گرایی
خلاصه مطالب
منابع و مآخذ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

چكیده

در این مقاله به بحث در خصوص تأثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی پرداخته می شود و با استخدام تئوری فرد برای مواجهه با یك مشكل اخلاقی ، روش تجزیه و تحلیل اقتصادی را بر اساس عوامل بازار بررسی می كند . اگر اخلاق و تناسب و تعادل در امور حاكم شود می توان انتظار مدیریتی صحیح و اخلاقی را داشت . مدیر باید با توازن در امور و سیاست « نتیجه و بهره برداری مناسب » بتواند یك سازمان ، یك نهاد وارگان را به خوبی اداره كند . امید است این تحقیق توانسته باشد عنوان «اخلاق در مدیریت » را متناسب با ارائه كار ، به صورت علمی و تئوری معرفی كند .

مقدمه

مدیریت . مهمترین عامل در حیات رشد و بالندگی و یا از بین رفتن نهادها ، سازمان ها و اجتماع است و مدیر روند حركت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می كند و در هر لحظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تكاپوست . در این مقاله با عنوان اخلاق و مدیریت به بررسی طبیعت مشكلات اخلاقی در نهادها پرداخته شده است : بررسی مشكلات موجود و نیز رقابت های پیچیده ای به منظور برقراری توازن بین منافع اقتصادی و تعهدات اجتماعی ….

فلسفه و اخلاق مدیریت

سرانجام، می توان مشكلات ذكر شده را با بهره گیری از ساختار فلسفه هنجاری، با اعتماد بر اصول اساسی و به منظور انتخاب بین «درست» و «نادرست» بررسی كرد. باز هم تكرار می كنم كاهش نیروی انسانی و تعطیلی كارخانه ها ناخوشایند است اما می توان «بیشترین خیر را برای بیشترین افراد» محاسبه كرده، بر آن اساس تصمیم گیرلی نمود. عمده فروشانی كه قرار است جای خود را به روش جدید تحویل مستقیم محصولات شركت به خرده فروشان بدهند، ناراحت اند، اما می توان قانون قاعده ای پیشنهاد كرد كه همه سازمان ها به هنگام مواجهه با شرایطی مشابه، مجبور به پیروی از آن شوند- حكم مطلق كانت- و بنابراین به نوعی رفتار ثابت و متعادل دست یابند. عقیده مورد توجه در این روش آن است كه بنابر فلسفه هنجاری، اگر تمام مردان و زنان منطقی یك جامعه بر اساس یك سری اصول یكسان، ثابت یا خیرخواهانه عمل می كردند، آن گاه با همه اعضای جامعه تا حد امكان منصفانه رفتار می شد[۱].

این روش تجزیه و تحلیل برای پاسخگویی به مشكلات اخلاقی در مدیریت است. سه فصل آینده به بررسی دقیق تر این سه روش اختصاص دارد.

محتوای مدیریت اخلاقی و تأثیر اقتصاد در آن

برای بسیاری از افراد، محتوای اخلاقی اقتصاد تناقضاتی دارد. آنها تئوری اقتصاد خود را به عنوان نگرشی ریاضی و منطقی به بازار و قیمت محصولات می دانند ….


[۱] – اخلاق در مدیریت، همان مؤلف صفحه ۳۲

خرید فایل