مقاله تاریخچه و استخراس مس از معدن

مقاله تاریخچه و استخراس مس از معدن

مقاله تاریخچه و استخراس مس از معدن

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مقدمه zwnj;اي بر مس ۱-۱- تاريخچة مس ۲ ۱-۲- زمين zwnj;شناسي مس ۵ ۱-۲-۱- كانسارهاي ماگمايي مس ۱۲ ۱-۲-۲-كانسارهاي كربناتي مس ۱۲ ۱-۲-۳-كانسارهاي اسكارني مس ۱۲ ۱-۲-۴-كانسارهاي مس پورفيري ۱۲ ۱-۳- ذخاير و پتانسيل عمده مس در ايران ۱۳ ۱-۴- كانه zwnj;هاي مس ۱۷ ۱- ۵- انواع سنگهای مس …