مقاله ترابرد کوانتمی در نانو ساختارها با استفاده از مدل آندرسون

مقاله ترابرد کوانتمی در نانو ساختارها با استفاده از مدل آندرسون

مقاله ترابرد کوانتمی در نانو ساختارها با استفاده از مدل آندرسون

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: ترابرد الکترونی در نیمه رساناها و نانوساختارها۱ مقدمه. ۲ ۱-۱) زمان و مقياس zwnj;هاي طولی الکترونی در جامدات… ۳ ۱-۲) انواع مقیاسهای طولی الكترون در جامدات… ۳ ۱-۳) اندازة يك دستگاه و طيف كوانتيزه الكترون.. ۵ ۱-۴) استفاده از محاسبات نيمه كلاسيكي.. …