مقاله تعلیم و تربیت از نظر مطهری

مقدمّه

پرورش عقل

دو نوع علم

دعوت اسلام به تعلیم و تربیت

لزوم توأم بودن عقل و علم

فرق تربیت و اخلاق

شكل عبادت و برنامه ها تربیتی

نیت

اركان نیّت

اهمیّت نیّت

انسان دوستی

محبّت

كار

چكیده

منابع

::::::::::::::::::::::

قسمتی از متن ابتدایی و انتهایی مقاله:

مقدمه:

استاد مطهّری و معناى آزادى :

در كلام مطهرى، آزادى سمت و سویى مى یابد كه بنا به دلایلى نباید از انسان سلب شود. این عناصر عبارتند از این كه بروز و ظهور استعدادهاى آدمى نیازمند فضاى آزاد است. در فضاى بسته و محیط خفقان آمیز و استبدادى و به عبارتى در فقدان آزادى هاى اجتماعى و سیاسى، زمینه اى براى بروز خلاقیت ها و استعدادها به وجود نمی آید. در فضاى مستبدانه اى كه بر جامعه حاكم است، چاپلوسان و زبان بازان قدرت مى یابند و آزادگان و آزاداندیشان ذلیل و حقیر مى شوند، چرا كه وضعیت موجود، اجازه چون و چرا كردن به خیرخواهان و مصلحان را نمى دهد. ….

استاد مطهرى آزادى را یكى از لوازم حیات و تكامل ذكر كرده و معتقد است موجودات براى رسیدن به مرحله تكامل و رشد به سه عنصر «تربیت»، «امنیت» و «حریت» نیازمندند.

تعلیم و تربیت در اسلام ساختن افراد انسان ها نسبت به یك مكتب كه دارای هدف های مشخص و مقررات همه جانبه هستند.

در تربیت عقلانی انسان هم دعوت به علم شده است هم دعوت به عقل ولی تنها فراگیری كافی نیست.

تربیت انسان پرورش دادن استعدادهای انسانی اوست.

در اسلام بین تربیت و اخلاق تفاوت است، در اخلاق قداستی نهفته است كه در تربیت نیست.

نیت در اسلام روح عبادت است و به آن تأكید شده است.

انسانی را كه انسانیت ندارد به معنای یك خار است در سر راه انسان ها و باید مبارزه كرد با انسان ضد انسان.

بعضی از عوامل تربیت تقویت اراده، عبادت محبّت و كار است كه از بروز بسیاری از گناهان جلوگیری می كند.

خرید فایل