مقاله تعیین شیوع و شدت افسردگی و اضطراب در بیماران MS مراجعه کننده به انجمن MS در سن ۲۰ تا ۵۰ سال

مقاله تعیین شیوع و شدت افسردگی و اضطراب در بیماران MS مراجعه کننده به انجمن MS در سن 20 تا 50 سال

مقاله تعیین شیوع و شدت افسردگی و اضطراب در بیماران MS مراجعه کننده به انجمن MS در سن ۲۰ تا ۵۰ سال

فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده۱ مقدمه و بيان مسئله. ۲ فصل اول: کلیات تحقيق.. ۶ ۱-۱ اهداف مطالعه. ۷ ۱-۱-۱ هدف كلي.. ۷ ۱-۱-۲ اهداف ويژه۷ ۱-۱-۳ اهداف كاربردي.. ۷ ۱-۲ سوالات و فرضیات مطالعه. ۷ فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق.. ۸ ۲-۱- بیماری مولتیپل اسکلروزیس… ۹ ۲-۱-۱-ویژگی های بیماری مولتیپل …